Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0-5311-2982 โทรสาร 0-5311-2981 มท. 25625 อีเมล์ osmnorth1@gmail.com

โครงการปีงบประมาณ 2567 โครงการปีงบประมาณ 2566 โครงการปีงบประมาณ 2565 โครงการปีงบประมาณ 2564 โครงการปีงบประมาณ 2563 โครงการปีงบประมาณ 2562 โครงการปีงบประมาณ 2561 โครงการปีงบประมาณ 2560 โครงการปีงบประมาณ 2559 โครงการปีงบประมาณ 2558 โครงการปีงบประมาณ 2557 โครงการปีงบประมาณ 2556 โครงการปีงบประมาณ 2555 โครงการปีงบประมาณ 2554 โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ลำดับ รายชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) จังหวัด หน่วยงานหลัก ยุทธศาสตร์
1 นวัตกรรมการตลาดท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ปีมหัศจรรย์ไทยแลนด์ (Miracle Thailand Year) 50,000,000    เชียงใหม่ สำนักงานการท่องเที่ยวเเละกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  สร้างความโดดเด่นของสินค้าเกษตรและการท่องเที่ยวบนพื้นฐานของเศรษฐกิจสร้างสรรค์
2 พัฒนาต้นแบบชุมชนท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเครือข่ายกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 6,000,000    เชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  สร้างความโดดเด่นของสินค้าเกษตรและการท่องเที่ยวบนพื้นฐานของเศรษฐกิจสร้างสรรค์
3 มรดกโลกล้านนา (จัดทำแผนที่อารยธรรมล้านนา ๔ จังหวัด เพื่อการประกอบการพิจารณาการขอขึ้นทะเบียนมรดกโลก) 5,000,000    ลำปาง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง  สร้างความโดดเด่นของสินค้าเกษตรและการท่องเที่ยวบนพื้นฐานของเศรษฐกิจสร้างสรรค์
4 เที่ยวหลากหลายสไตล์ภาคเหนือ (Miracle Lanna) 15,000,000    เชียงใหม่ สำนักงานการท่องเที่ยวเเละกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  สร้างความโดดเด่นของสินค้าเกษตรและการท่องเที่ยวบนพื้นฐานของเศรษฐกิจสร้างสรรค์
5 เพิ่มประสิทธิภาพลำไยปลอดภัย GAP และลำไยอินทรีย์ 17,740,000    ลำพูน สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน  สร้างความโดดเด่นของสินค้าเกษตรและการท่องเที่ยวบนพื้นฐานของเศรษฐกิจสร้างสรรค์
6 พัฒนาการผลิตข้าวปลอดภัยคุณภาพทั้งระบบ 6,400,000    ลำปาง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง  สร้างความโดดเด่นของสินค้าเกษตรและการท่องเที่ยวบนพื้นฐานของเศรษฐกิจสร้างสรรค์
7 พัฒนาการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ 2,580,000    เชียงใหม่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่  สร้างความโดดเด่นของสินค้าเกษตรและการท่องเที่ยวบนพื้นฐานของเศรษฐกิจสร้างสรรค์
8 พัฒนาการผลิตและคุณภาพพืชผักปลอดภัยทั้งระบบ 10,720,000    เชียงใหม่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่  สร้างความโดดเด่นของสินค้าเกษตรและการท่องเที่ยวบนพื้นฐานของเศรษฐกิจสร้างสรรค์
9 เชื่อมโยงตลาดสถาบันเกษตรกรและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย 2,385,600    ลำพูน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน  สร้างความโดดเด่นของสินค้าเกษตรและการท่องเที่ยวบนพื้นฐานของเศรษฐกิจสร้างสรรค์
10 โรงงานต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมน้ำตาลลำไย (โครงการต่อเนื่องปีที่ ๒) 8,240,000    เชียงใหม่ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่  สร้างความโดดเด่นของสินค้าเกษตรและการท่องเที่ยวบนพื้นฐานของเศรษฐกิจสร้างสรรค์
11 ล้านนา Health Hub 10,000,000    เชียงใหม่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่  พัฒนาการค้าการลงทุนบนพื้นฐานของความมั่นคงทางสังคมและความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
12 สร้างนวัตกรรมเข้มแข็งของผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 15,364,000    เชียงใหม่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่  พัฒนาการค้าการลงทุนบนพื้นฐานของความมั่นคงทางสังคมและความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
13 Northern Food and Green Product Expo 5,000,000    เชียงใหม่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่  พัฒนาการค้าการลงทุนบนพื้นฐานของความมั่นคงทางสังคมและความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
14 พัฒนาเกษตรอินทรีย์สร้างสรรค์สู่อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง 4,025,000    เชียงใหม่ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่  พัฒนาการค้าการลงทุนบนพื้นฐานของความมั่นคงทางสังคมและความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
15 ล้านนาสร้างสรรค์ (Creative Lanna) 18,643,200    เชียงใหม่ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่  พัฒนาการค้าการลงทุนบนพื้นฐานของความมั่นคงทางสังคมและความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
16 พัฒนาผลิตภัณฑ์ล้านนาและตลาดเชิงรุกเชื่อมโยงการค้าชายแดนอนุภูมิภาค GMS BIMSTECS และ AEC 14,000,000    ลำพูน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน  พัฒนาการค้าการลงทุนบนพื้นฐานของความมั่นคงทางสังคมและความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
17 ส่งเสริมและพัฒนาตลาด สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI : (Geographical Indication) ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จัง 7,000,000    ลำพูน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน  พัฒนาการค้าการลงทุนบนพื้นฐานของความมั่นคงทางสังคมและความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
18 พัฒนานักการตลาดกลุ่มล้านนาสู่สากล (Smart Trader) 3,000,000    ลำพูน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน  พัฒนาการค้าการลงทุนบนพื้นฐานของความมั่นคงทางสังคมและความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
19 สืบสานวัฒนธรรมวิถี ๔ ไท (ไทลื้อ,ไทเขิน,ไทยอง,ไทใหญ่) และชนเผ่า 5,000,000    เชียงใหม่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่  ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและวิถีท้องถิ่น
20 แก้ไขปัญหาหมอกควันกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 34,962,300    แม่ฮ่องสอน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อมจังหวัดเเม่ฮ่องสอน  ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและวิถีท้องถิ่น
21 ภูมิปัญญาสู่คุณค่าเชิงนิเวศ (Wisdom : Eco-Value) 15,000,000    เชียงใหม่ สำนักงานศึกษาธิการภาค 1  ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและวิถีท้องถิ่น
22 เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 5,881,200    ลำปาง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง  ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและวิถีท้องถิ่น
23 งบบริหารจัดการกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 5,000,000    เชียงใหม่ สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  บริหารจัดการ

ยอดรวมทั้งหมด 23 โครงการ   เป็นเงินทั้งสิ้น 266,941,300 บาท