Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0-5311-2982 โทรสาร 0-5311-2981 มท. 25625 อีเมล์ osmnorth1@gmail.com

โครงการปีงบประมาณ 2567 โครงการปีงบประมาณ 2566 โครงการปีงบประมาณ 2565 โครงการปีงบประมาณ 2564 โครงการปีงบประมาณ 2563 โครงการปีงบประมาณ 2562 โครงการปีงบประมาณ 2561 โครงการปีงบประมาณ 2560 โครงการปีงบประมาณ 2559 โครงการปีงบประมาณ 2558 โครงการปีงบประมาณ 2557 โครงการปีงบประมาณ 2556 โครงการปีงบประมาณ 2555 โครงการปีงบประมาณ 2554 โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ลำดับ รายชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) จังหวัด หน่วยงานหลัก ยุทธศาสตร์
1 ยกระดับฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ล้านนาสู่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน) 3,483,900    เชียงใหม่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1  ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วยการส่งออกสินค้าและบริการนอกพื้นที่
2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีล้านนา (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน) 1,000,000    เชียงใหม่ สำนักงานการท่องเที่ยวเเละกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวและการค้าในพื้นที่
3 แก้ไขปัญหาฝุ่นควันและไฟป่ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน) 20,960,800    เชียงใหม่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)  ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเพื่อลดฝุ่นควัน
4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันและไฟป่าในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 อย่างยั่งยืน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน) 15,000,000    ลำปาง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)  ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเพื่อลดฝุ่นควัน
5 ส่งเสริมหัตถอุตสาหกรรมล้านนาสร้างสรรค์สู่สากล (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน) 2,000,000    ลำปาง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง  ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วยการส่งออกสินค้าและบริการนอกพื้นที่
6 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเสริมประสิทธิภาพด้านท่องเที่ยว (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน) 30,000,000    เชียงใหม่ แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่  ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวและการค้าในพื้นที่
7 ยกระดับฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ล้านนาสู่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (Creative LANNA Forward) (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน) 1,813,400    เชียงใหม่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1  ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วยการส่งออกสินค้าและบริการนอกพื้นที่
8 โครงการพัฒนาล้านนาเมืองเกษตรสมดุลสร้างสรรค์ (โคเนื้อ) (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน) 850,200    เชียงใหม่ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5  ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรสร้างสรรค์
9 โครงการพัฒนาล้านนาเมืองเกษตรสมดุลสร้างสรรค์ (น้ำผึ้ง) (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน) 310,300    เชียงใหม่ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5  ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรสร้างสรรค์
10 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีล้านนา (ฺCamping Camp Car) (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน) 2,850,000    แม่ฮ่องสอน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวและการค้าในพื้นที่
11 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีล้านนา (เทรล ไตรกีฬา จักรยาน) (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน) 4,784,100    ลำพูน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน  ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวและการค้าในพื้นที่
12 โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันและไฟป่ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน) 1,530,000    เชียงใหม่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่  ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเพื่อลดฝุ่นควัน
13 โครงการพัฒนาล้านนาเมืองเกษตรสร้างสรรค์ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน) 4,186,200    ลำพูน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน  ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรสร้างสรรค์
14 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีล้านนา (ไนท์รันเพื่อสุขภาพ) (Lanna Health and Wellness Tourism) (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน) 2,850,000    ลำปาง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง  ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวและการค้าในพื้นที่
15 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันและไฟป่าในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 อย่างยั่งยืน (ปลูกแฝก) (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน) 3,300,000    เชียงใหม่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)  ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเพื่อลดฝุ่นควัน
16 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีล้านนา (ตามรอยชิม) (Lanna Health and Wellness Tourism) (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน) 3,800,000    ลำปาง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง  ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวและการค้าในพื้นที่

ยอดรวมทั้งหมด 16 โครงการ   เป็นเงินทั้งสิ้น 98,718,900 บาท