Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0-5311-2982 โทรสาร 0-5311-2981 มท. 25625 อีเมล์ osmnorth1@gmail.com

โครงการปีงบประมาณ 2567 โครงการปีงบประมาณ 2566 โครงการปีงบประมาณ 2565 โครงการปีงบประมาณ 2564 โครงการปีงบประมาณ 2563 โครงการปีงบประมาณ 2562 โครงการปีงบประมาณ 2561 โครงการปีงบประมาณ 2560 โครงการปีงบประมาณ 2559 โครงการปีงบประมาณ 2558 โครงการปีงบประมาณ 2557 โครงการปีงบประมาณ 2556 โครงการปีงบประมาณ 2555 โครงการปีงบประมาณ 2554 โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ลำดับ รายชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) จังหวัด หน่วยงานหลัก ยุทธศาสตร์
1 การตลาดเชิงรุกในประเทศและต่างประเทศ 9,100,000    เชียงใหม่ สำนักงานการท่องเที่ยวเเละกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  สร้างความโดดเด่นของสินค้าเกษตรและการท่องเที่ยวบนพื้นฐานของเศรษฐกิจสร้างสรรค์
2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 3,800,000    เชียงใหม่ สำนักงานการท่องเที่ยวเเละกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  สร้างความโดดเด่นของสินค้าเกษตรและการท่องเที่ยวบนพื้นฐานของเศรษฐกิจสร้างสรรค์
3 พัฒนาระบบบูรณาการบริหารจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวด้วยระบบสารสนเทศ 10,000,000    เชียงใหม่ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่  สร้างความโดดเด่นของสินค้าเกษตรและการท่องเที่ยวบนพื้นฐานของเศรษฐกิจสร้างสรรค์
4 พัฒนาหมู่บ้านวัฒนธรรมล้านนาเพื่อการท่องเที่ยว 10,933,700    เชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่  สร้างความโดดเด่นของสินค้าเกษตรและการท่องเที่ยวบนพื้นฐานของเศรษฐกิจสร้างสรรค์
5 Lanna Handicraft Festival 2013 9,192,000    เชียงใหม่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่  พัฒนาการค้าการลงทุนพื้นฐานของความมั่นคงทางสังคมและความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6 โรงงานต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมน้ำตาลลำไย (โครงการต่อเนื่องปีที่ 3) 10,140,000    เชียงใหม่ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่  สร้างความโดดเด่นของสินค้าเกษตรและการท่องเที่ยวบนพื้นฐานของเศรษฐกิจสร้างสรรค์
7 หัตถศิลป์ ถิ่นนวัตกรรมไม้แกะสลักล้านนา สู่เวทีท่องเที่ยวสากล (บ้านถวาย บ้านทา บ้านหลุก บ้านสบเมย) 5,725,300    เชียงใหม่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่  สร้างความโดดเด่นของสินค้าเกษตรและการท่องเที่ยวบนพื้นฐานของเศรษฐกิจสร้างสรรค์
8 ล้านนา Health Hub 6,220,000    เชียงใหม่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่  พัฒนาการค้าการลงทุนพื้นฐานของความมั่นคงทางสังคมและความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
9 ผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าดี 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สร้างสรรค์สู่สากล 17,500,000    เชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่  พัฒนาการค้าการลงทุนพื้นฐานของความมั่นคงทางสังคมและความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
10 พัฒนาการผลิตและคุณภาพพืชผักปลอดภัยทั้งระบบ 14,549,300    เชียงใหม่ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่  สร้างความโดดเด่นของสินค้าเกษตรและการท่องเที่ยวบนพื้นฐานของเศรษฐกิจสร้างสรรค์
11 สร้างสรรค์ปั้นแต่ง แหล่งอาหารล้านนา สร้างมูลค่าพัฒนาสู่สากล (Northern Food Valley) 14,400,000    เชียงใหม่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่  พัฒนาการค้าการลงทุนพื้นฐานของความมั่นคงทางสังคมและความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
12 เชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน GMS และ BIMSTEC 13,122,000    เชียงใหม่ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่  พัฒนาการค้าการลงทุนพื้นฐานของความมั่นคงทางสังคมและความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
13 Towards ASEAN Community 6,450,000    เชียงใหม่ สำนักงานศึกษาธิการภาค 1  ส่งเสริมการฟื้นฟูและอนุรักษ์แบบองค์รวมเพื่อสร้างสรรค์บรรยากาศที่สวยงามมีเสน่ห์
14 เชื่อมโยงเครือข่ายคุ้มครองสิทธิ์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 2,850,000    เชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่  ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและวิถีท้องถิ่น
15 เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ-มิตรสิ่งแวดล้อม (Eco town Eco tour) 11,571,300    เชียงใหม่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่  ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและวิถีท้องถิ่น
16 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 5,000,000    เชียงใหม่ สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  บริหารจัดการ
17 ตาสัปปะรด 4,850,000    เชียงใหม่ ตำรวจภูธรภาค 5  ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและวิถีท้องถิ่น
18 มนต์เสน่ห์ล้านนาท่องเที่ยว 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 9,490,000    แม่ฮ่องสอน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน  สร้างความโดดเด่นของสินค้าเกษตรและการท่องเที่ยวบนพื้นฐานของเศรษฐกิจสร้างสรรค์
19 ฟื้นฟูวิถีทุนทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 6,800,000    แม่ฮ่องสอน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและวิถีท้องถิ่น
20 ส่งเสริมการผลิตและเพิ่มมูลค่าข้าวปลอดภัยและได้มาตรฐาน 7,700,000    แม่ฮ่องสอน สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน  สร้างความโดดเด่นของสินค้าเกษตรและการท่องเที่ยวบนพื้นฐานของเศรษฐกิจสร้างสรรค์
21 ฟ้าใสไร้มลพิษสรรสร้างเศรษฐกิจชุมชน 13,000,000    แม่ฮ่องสอน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อมจังหวัดเเม่ฮ่องสอน  ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและวิถีท้องถิ่น
22 เชื่อมโยงเครือข่ายออนไลน์ ด้านการจัดการภัยพิบัติทุกระดับของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 7,192,400    แม่ฮ่องสอน สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและวิถีท้องถิ่น
23 ล้านนาแอดเวนเจอร์ 17,300,000    ลำปาง สำนักงานจังหวัดลำปาง  สร้างความโดดเด่นของสินค้าเกษตรและการท่องเที่ยวบนพื้นฐานของเศรษฐกิจสร้างสรรค์
24 พลิกฟื้นองค์ความรู้ภูมิปัญญาสู่คุณค่าเชิงนิเวศ 7,359,600    เชียงใหม่ สำนักงานศึกษาธิการภาค 1  ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและวิถีท้องถิ่น
25 พัฒนาเมืองล้านนาน่ามอง 11,640,000    ลำปาง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง  สร้างความโดดเด่นของสินค้าเกษตรและการท่องเที่ยวบนพื้นฐานของเศรษฐกิจสร้างสรรค์
26 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไยคุณภาพดี ปลอดภัย ตามระบบเกษตรกรรมยั่งยืนและลำไยอินทรีย์ 18,014,600    ลำพูน สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน  สร้างความโดดเด่นของสินค้าเกษตรและการท่องเที่ยวบนพื้นฐานของเศรษฐกิจสร้างสรรค์
27 ประชาสัมพันธ์เกษตรล้านนาอาหารปลอดภัย 13,400,000    ลำพูน สำนักงานจังหวัดลำพูน  สร้างความโดดเด่นของสินค้าเกษตรและการท่องเที่ยวบนพื้นฐานของเศรษฐกิจสร้างสรรค์
28 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพรคุณภาพปลอดภัยและสมุนไพรอินทรีย์สู่สากล 6,252,700    ลำพูน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน  สร้างความโดดเด่นของสินค้าเกษตรและการท่องเที่ยวบนพื้นฐานของเศรษฐกิจสร้างสรรค์
29 ผลิตสุกรอินทรีย์ วิถีล้านนา 1,776,400    ลำปาง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง  สร้างความโดดเด่นของสินค้าเกษตรและการท่องเที่ยวบนพื้นฐานของเศรษฐกิจสร้างสรรค์
30 สานสายใยร่วมใจรักษ์สายน้ำ ระยะ 1 8,400,000    ลำปาง ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง  ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและวิถีท้องถิ่น

ยอดรวมทั้งหมด 30 โครงการ   เป็นเงินทั้งสิ้น 283,729,300 บาท