Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0-5311-2982 โทรสาร 0-5311-2981 มท. 25625 อีเมล์ osmnorth1@gmail.com

โครงการปีงบประมาณ 2567 โครงการปีงบประมาณ 2566 โครงการปีงบประมาณ 2565 โครงการปีงบประมาณ 2564 โครงการปีงบประมาณ 2563 โครงการปีงบประมาณ 2562 โครงการปีงบประมาณ 2561 โครงการปีงบประมาณ 2560 โครงการปีงบประมาณ 2559 โครงการปีงบประมาณ 2558 โครงการปีงบประมาณ 2557 โครงการปีงบประมาณ 2556 โครงการปีงบประมาณ 2555 โครงการปีงบประมาณ 2554 โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ลำดับ รายชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) จังหวัด หน่วยงานหลัก ยุทธศาสตร์
1 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ Culture&Craf 50,000,000    ลำปาง แขวงทางหลวงลำปางที่ 2  ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวและการค้าในพื้นที่
2 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Wellness 702,500    เชียงใหม่ สำนักงานการท่องเที่ยวเเละกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวและการค้าในพื้นที่
3 โครงการจัดแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo 2022 6,000,000    เชียงใหม่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่  ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วยการส่งออกสินค้าและบริการนอกพื้นที่
4 โครงการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิก และหัตถอุตสาหกรรมสู่สากล 2,090,600    ลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วยการส่งออกสินค้าและบริการนอกพื้นที่
5 โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตนมโคคุณภาพสูงล้านนาสู่การแข่งขันด้านการตลาด 577,000    เชียงใหม่ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5  ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรสร้างสรรค์
6 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพดีของกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 897,600    เชียงใหม่ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5  ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรสร้างสรรค์
7 กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ป่าชุมชน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 อย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 12,850,000    ลำปาง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)  ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเพื่อลดฝุ่นควัน
8 กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันโดยการมีส่วนร่วมในเขตป่าต้นน้ำป่าอนุรักษ์พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 8,573,800    ลำปาง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง  ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเพื่อลดฝุ่นควัน
9 กิจกรรมการบริหารจัดการเพื่อป้องกันมลพิษฝุ่นควันกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 994,800    เชียงใหม่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่  ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเพื่อลดฝุ่นควัน
10 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 5,000,000    เชียงใหม่ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  การบริหารจัดการกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
11 กิจกรรม Lanna Caravan ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ 3,000,000    เชียงใหม่ สำนักงานการท่องเที่ยวเเละกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวและการค้าในพื้นที่

ยอดรวมทั้งหมด 11 โครงการ   เป็นเงินทั้งสิ้น 90,686,300 บาท