Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0-5311-2982 โทรสาร 0-5311-2981 มท. 25625 อีเมล์ osmnorth1@gmail.com

โครงการปีงบประมาณ 2567 โครงการปีงบประมาณ 2566 โครงการปีงบประมาณ 2565 โครงการปีงบประมาณ 2564 โครงการปีงบประมาณ 2563 โครงการปีงบประมาณ 2562 โครงการปีงบประมาณ 2561 โครงการปีงบประมาณ 2560 โครงการปีงบประมาณ 2559 โครงการปีงบประมาณ 2558 โครงการปีงบประมาณ 2557 โครงการปีงบประมาณ 2556 โครงการปีงบประมาณ 2555 โครงการปีงบประมาณ 2554 โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ลำดับ รายชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) จังหวัด หน่วยงานหลัก ยุทธศาสตร์
1 เสริมสร้างและปรับแต่งอัตลักษณ์ (Identity) เพื่อสร้างเสน่ห์การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน โดยการมีส่วนร่วมชุมชน ปีงบประมาณ 2558 24,652,800    เชียงใหม่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่  ส่งเสริมการฟื้นฟูและอนุรักษ์แบบองค์รวม เพื่อสร้างสรรค์บรรยากาศที่สวยงามมีเสน่ห์
2 เสริมพื้นฐานทุนทางสังคม และทุนทางธรรมชาติ เพื่อบรรยากาศ ความมั่นคงปลอดภัย ด้านการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน 27,395,100    เชียงใหม่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่  ส่งเสริมการฟื้นฟูและอนุรักษ์แบบองค์รวม เพื่อสร้างสรรค์บรรยากาศที่สวยงามมีเสน่ห์
3 หมู่บ้านเชิงนิเวศ Eco Village 18,994,400    เชียงใหม่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่  ส่งเสริมการฟื้นฟูและอนุรักษ์แบบองค์รวม เพื่อสร้างสรรค์บรรยากาศที่สวยงามมีเสน่ห์
4 พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์เพื่อการท่องเที่ยว 25,200,000    ลำปาง สำนักงานจังหวัดลำปาง  ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าและบริการ ให้โดดเด่นและมีคุณค่ามุ่งเน้นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพหัตถกรรมสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว
5 ยกระดับการแข่งขันสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและมูลค่าเพิ่ม 27,584,500    เชียงใหม่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่  ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าและบริการ ให้โดดเด่นและมีคุณค่ามุ่งเน้นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพหัตถกรรมสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว
6 จัดงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสู่ระดับสากล 38,205,000    เชียงใหม่ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่  ยกระดับการพัฒนาการค้าการลงทุน มุ่งเน้นอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) อุตสาหกรรมบริการการศึกษา และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพื่อรองรับการท่องเที่ยว และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
7 เปิดตลาดสู่ภูมิภาคอาเซียน 13,649,000    แม่ฮ่องสอน สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ยกระดับการพัฒนาการค้าการลงทุน มุ่งเน้นอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) อุตสาหกรรมบริการการศึกษา และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพื่อรองรับการท่องเที่ยว และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
8 ระบบโครงสร้างเมืองรองรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 54,099,200    เชียงใหม่ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่  ยกระดับการพัฒนาการค้าการลงทุน มุ่งเน้นอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) อุตสาหกรรมบริการการศึกษา และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพื่อรองรับการท่องเที่ยว และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
9 Lanna Wellness 19,292,200    เชียงใหม่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่  ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าและบริการ ให้โดดเด่นและมีคุณค่ามุ่งเน้นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพหัตถกรรมสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว
10 พัฒนาความเชื่อมโยงผู้ประกอบการและนักลงทุนตลอดโซ่อุปทานเพื่อขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 14,925,000    เชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่  ยกระดับการพัฒนาการค้าการลงทุน มุ่งเน้นอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) อุตสาหกรรมบริการการศึกษา และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพื่อรองรับการท่องเที่ยว และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
11 หัตถกรรมสร้างสรรค์สู่สากล 15,804,000    เชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่  ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าและบริการ ให้โดดเด่นและมีคุณค่ามุ่งเน้นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพหัตถกรรมสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว
12 บริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 5,000,000    เชียงใหม่ สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  ไม่สอดคล้องโดยตรง

ยอดรวมทั้งหมด 12 โครงการ   เป็นเงินทั้งสิ้น 284,801,200 บาท