Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0-5311-2982 โทรสาร 0-5311-2981 มท. 25625 อีเมล์ osmnorth1@gmail.com

โครงการปีงบประมาณ 2567 โครงการปีงบประมาณ 2566 โครงการปีงบประมาณ 2565 โครงการปีงบประมาณ 2564 โครงการปีงบประมาณ 2563 โครงการปีงบประมาณ 2562 โครงการปีงบประมาณ 2561 โครงการปีงบประมาณ 2560 โครงการปีงบประมาณ 2559 โครงการปีงบประมาณ 2558 โครงการปีงบประมาณ 2557 โครงการปีงบประมาณ 2556 โครงการปีงบประมาณ 2555 โครงการปีงบประมาณ 2554 โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ลำดับ รายชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) จังหวัด หน่วยงานหลัก ยุทธศาสตร์
1 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมการท่องเที่ยววิถีล้านนาด้วยรถไฟสายวัฒนธรรม 1,001,900    ลำปาง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง  ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวและการค้าในพื้นที่
2 โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ กิจกรรมปรับปรุงเส้นทางเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้าในพื้นที่ 25,000,000    แม่ฮ่องสอน เเขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน  ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวและการค้าในพื้นที่
3 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวสายประวัติศาสตร์ล้านนา 1,180,000    เชียงใหม่ สำนักงานการท่องเที่ยวเเละกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวและการค้าในพื้นที่
4 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมอบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบท 1,500,800    ลำพูน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน  ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวและการค้าในพื้นที่
5 โครงการจัดแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo 2023 1 กิจกรรมการจัดแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo 2023 6,000,000    เชียงใหม่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่  ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวและการค้าในพื้นที่
6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG 890,400    ลำปาง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง  ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วยการส่งออกสินค้าและบริการนอกพื้นที่
7 โครงการพัฒนาศูนย์กลางอุตสาหกรรมและธุรกิจกาแฟในภูมิภาค ระยะที่ 2 (Lanna Coffee Hub Phase II) 3,443,700    เชียงใหม่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่  ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วยการส่งออกสินค้าและบริการนอกพื้นที่
8 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาธุรกิจใหม่เพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคเหนือ (New Business Driven Engine for Northern Economic Empowerment) 3,000,000    เชียงใหม่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่  ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วยการส่งออกสินค้าและบริการนอกพื้นที่
9 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เกษตรสร้างสรรค์ 304,800    เชียงใหม่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่  ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรสร้างสรรค์
10 โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและยกระดับมาตราฐานสู่เกษตรสร้างสรรค์และเกษตรกรรมยั่งยืน 3,943,200    ลำพูน สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน  ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรสร้างสรรค์
11 โครงการป้องกันปัญหาฝุ่นควันและไฟป่ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ป่าต้นน้ำป่าสงวนแห่งชาติ 10,794,000    เชียงใหม่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)  ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเพื่อลดฝุ่นควัน
12 โครงการป้องกันปัญหาฝุ่นควันและไฟป่ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรมการบริหารจัดการเพื่อป้องกันฝุ่นควันและไฟป่ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 263,100    เชียงใหม่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่  ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเพื่อลดฝุ่นควัน
13 โครงการป้องกันปัญหาฝุ่นควันและไฟป่ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรมจ้างเหมาราษฎรช่วยสนับสนุนเจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ และลาดตระเวนดับไฟป่าในเขตป่าอนุรักษ์พื้นที่กลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 3,420,000    เชียงใหม่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)  ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเพื่อลดฝุ่นควัน
14 โครงการป้องกันปัญหาฝุ่นควันและไฟป่ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรมจัดทำแนวกันไฟในเขตป่าอนุรักษ์พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 3,084,000    เชียงใหม่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)  ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเพื่อลดฝุ่นควัน
15 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันและไฟป่าในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 อย่างยั่งยืน 35,724,000    ลำปาง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)  ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเพื่อลดฝุ่นควัน

ยอดรวมทั้งหมด 15 โครงการ   เป็นเงินทั้งสิ้น 99,549,900 บาท