Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0-5311-2982 โทรสาร 0-5311-2981 มท. 25625 อีเมล์ osmnorth1@gmail.com

โครงการปีงบประมาณ 2567 โครงการปีงบประมาณ 2566 โครงการปีงบประมาณ 2565 โครงการปีงบประมาณ 2564 โครงการปีงบประมาณ 2563 โครงการปีงบประมาณ 2562 โครงการปีงบประมาณ 2561 โครงการปีงบประมาณ 2560 โครงการปีงบประมาณ 2559 โครงการปีงบประมาณ 2558 โครงการปีงบประมาณ 2557 โครงการปีงบประมาณ 2556 โครงการปีงบประมาณ 2555 โครงการปีงบประมาณ 2554 โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ลำดับ รายชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) จังหวัด หน่วยงานหลัก ยุทธศาสตร์
1 โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพล้านน??? 1,589,700    เชียงใหม่ สำนักงานการท่องเที่ยวเเละกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวและการค้าในพื้นที่
2 โครงการท่องเที่ยวธรรมชาติ วิถีล้านนา 89,737,500    เชียงใหม่ สำนักงานการท่องเที่ยวเเละกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวและการค้าในพื้นที่
3 โครงการยกระดับนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่ออนาคต (Food Innovation for Future Food) 2,000,900    เชียงใหม่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1  ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วยการส่งออกสินค้าและบริการนอกพื้นที่
4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสินค้าและบริการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สู่สากล 4,622,100    ลำปาง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง  ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วยการส่งออกสินค้าและบริการนอกพื้นที่
5 โครงการจัดแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo 2021 16,075,100    เชียงใหม่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่  ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วยการส่งออกสินค้าและบริการนอกพื้นที่
6 โครงการสร้างเสริมนวัตกรรมการผลิตนมโคคุณภาพสูงล้านนาสู่การแข่งขันด้านการตลาด 3,010,400    เชียงใหม่ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5  ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรสร้างสรรค์
7 โครงการพัฒนาศูนย์กลางอุตสาหกรรมและธุรกิจกาแฟในภูมิภาค (Lanna coffee Hub) 6,314,500    เชียงใหม่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่  ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรสร้างสรรค์
8 โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า 61,312,000    เชียงใหม่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)  ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเพื่อลดฝุ่นควัน
9 โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 44,408,900    เชียงใหม่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่  ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเพื่อลดฝุ่นควัน
10 โครงการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1266 ตอนแม่ลาน้อย - ละอุบ ระหว่าง กม. 15+450 - กม. 33+000 (เป็นช่วง ๆ) 50,000,000    แม่ฮ่องสอน เเขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน  ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวและการค้าในพื้นที่
11 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยอัตลักษณ์ล้านนา เพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรม (โครงการ Y2) 4,294,300    เชียงใหม่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่  ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วยการส่งออกสินค้าและบริการนอกพื้นที่
12 โครงการยกระดับนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่ออนาคต (Food Innovation for Future Food) (โครงการ Y2) 6,855,400    เชียงใหม่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1  ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วยการส่งออกสินค้าและบริการนอกพื้นที่
13 โครงการจัดแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo 2021 (Y2) 16,075,100    เชียงใหม่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่  ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วยการส่งออกสินค้าและบริการนอกพื้นที่
14 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 5,000,000    เชียงใหม่ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  การบริหารจัดการกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

ยอดรวมทั้งหมด 14 โครงการ   เป็นเงินทั้งสิ้น 311,295,900 บาท