Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0-5311-2982 โทรสาร 0-5311-2981 มท. 25625 อีเมล์ osmnorth1@gmail.com

โครงการปีงบประมาณ 2567 โครงการปีงบประมาณ 2566 โครงการปีงบประมาณ 2565 โครงการปีงบประมาณ 2564 โครงการปีงบประมาณ 2563 โครงการปีงบประมาณ 2562 โครงการปีงบประมาณ 2561 โครงการปีงบประมาณ 2560 โครงการปีงบประมาณ 2559 โครงการปีงบประมาณ 2558 โครงการปีงบประมาณ 2557 โครงการปีงบประมาณ 2556 โครงการปีงบประมาณ 2555 โครงการปีงบประมาณ 2554 โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ลำดับ รายชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) จังหวัด หน่วยงานหลัก ยุทธศาสตร์
1 เสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 31,292,000    เชียงใหม่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่  ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
2 พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 29,761,800    เชียงใหม่ สำนักงานการท่องเที่ยวเเละกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองสุขภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 8,428,600    เชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
4 นวัตกรรมต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มสู่ตลาดสากล (Northern Inno Showcase) 2,764,000    เชียงใหม่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่  ประเด็นการพัฒนาที่ 2 เพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน
5 ยกระดับหัตถกรรมท้องถิ่นสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ (Reinvented Craft) 8,104,950    เชียงใหม่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่  ประเด็นการพัฒนาที่ 2 เพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน
6 โรงงานต้นแบบอุทยานอาหารภาคเหนือ (Northern Thailand Food Valley Pilot Plant) 2,420,300    เชียงใหม่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่  ประเด็นการพัฒนาที่ 2 เพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน
7 เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจอาหารด้วยนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) 4,900,200    เชียงใหม่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่  ประเด็นการพัฒนาที่ 2 เพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน
8 พัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สู่การเป็นนักการตลาดสากล 10,460,680    เชียงใหม่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่  ประเด็นการพัฒนาที่ 2 เพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน
9 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการพัฒนาหัตถกรรมล้านนา สร้างสรรค์สู่สากล (Lanna Creative Craft) 16,200,000    เชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่  ประเด็นการพัฒนาที่ 2 เพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน
10 จัดงานแสดงสินค้าที่มีศักยภาพเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัด (Lanna Expo) 26,419,000    เชียงใหม่ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่  ประเด็นการพัฒนาที่ 2 เพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน
11 พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดน 79,400,000    แม่ฮ่องสอน เเขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน  ประเด็นการพัฒนาที่ 2 เพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน
12 เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในระบบธุรกิจเกษตร 6,334,800    เชียงใหม่ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่  ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง
13 ยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร 58,384,200    เชียงใหม่ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5  ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง
14 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า 12,136,600    เชียงใหม่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่  ประเด็นการพัฒนาที่ 4 อนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
15 แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าภาคเหนือตอนบน 1 11,336,700    เชียงใหม่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่  ประเด็นการพัฒนาที่ 4 อนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
16 ปรับตัวและรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสาธารณภัย 3,933,000    ลำปาง ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง  ประเด็นการพัฒนาที่ 4 อนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
17 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 5,000,000    เชียงใหม่ สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  การบริหารจัดการกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

ยอดรวมทั้งหมด 17 โครงการ   เป็นเงินทั้งสิ้น 317,276,830 บาท