Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0-5311-2982 โทรสาร 0-5311-2981 มท. 25625 อีเมล์ osmnorth1@gmail.com

โครงการปีงบประมาณ 2567 โครงการปีงบประมาณ 2566 โครงการปีงบประมาณ 2565 โครงการปีงบประมาณ 2564 โครงการปีงบประมาณ 2563 โครงการปีงบประมาณ 2562 โครงการปีงบประมาณ 2561 โครงการปีงบประมาณ 2560 โครงการปีงบประมาณ 2559 โครงการปีงบประมาณ 2558 โครงการปีงบประมาณ 2557 โครงการปีงบประมาณ 2556 โครงการปีงบประมาณ 2555 โครงการปีงบประมาณ 2554 โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ลำดับ รายชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) จังหวัด หน่วยงานหลัก ยุทธศาสตร์
1 ส่งเสริมการตลาด การจัดแสดงสินค้าที่มีศักยภาพเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัด (Lanna Expo) 25,300,000    เชียงใหม่ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่  ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
2 ยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร 134,145,800    เชียงใหม่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่  ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
3 ส่งเสริมการขยายตลาดท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ทั้งในและต่างประเทศ 14,348,000    เชียงใหม่ สำนักงานการท่องเที่ยวเเละกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  สร้างคุณค่าและความโดดเด่นให้แก่สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว หัตถกรรมสร้างสรรค์ และเกษตรมูลค่าเพิ่ม
4 เสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 5,421,900    เชียงใหม่ สำนักงานการท่องเที่ยวเเละกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
5 พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยว 98,000,000    แม่ฮ่องสอน เเขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน  สร้างคุณค่าและความโดดเด่นให้แก่สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว หัตถกรรมสร้างสรรค์ และเกษตรมูลค่าเพิ่ม
6 แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าภาคเหนือตอนบน 27,981,500    เชียงใหม่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่  ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวมเพื่อสร้างความยั่งยืน
7 เพิ่มปริมาณน้ำ สร้างความชุ่มชื้นกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 71,660,000    เชียงใหม่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)  ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวมเพื่อสร้างความยั่งยืน
8 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า 17,000,000    เชียงใหม่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่  ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวมเพื่อสร้างความยั่งยืน
9 บริหารจัดการขยะเชิงรุก 15,382,000    เชียงใหม่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่  ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวมเพื่อสร้างความยั่งยืน
10 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ 5,000,000    เชียงใหม่ สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  สร้างคุณค่าและความโดดเด่นให้แก่สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว หัตถกรรมสร้างสรรค์ และเกษตรมูลค่าเพิ่ม

ยอดรวมทั้งหมด 10 โครงการ   เป็นเงินทั้งสิ้น 414,239,200 บาท