Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0-5311-2982 โทรสาร 0-5311-2981 มท. 25625 อีเมล์ osmnorth1@gmail.com

โครงการปีงบประมาณ 2567 โครงการปีงบประมาณ 2566 โครงการปีงบประมาณ 2565 โครงการปีงบประมาณ 2564 โครงการปีงบประมาณ 2563 โครงการปีงบประมาณ 2562 โครงการปีงบประมาณ 2561 โครงการปีงบประมาณ 2560 โครงการปีงบประมาณ 2559 โครงการปีงบประมาณ 2558 โครงการปีงบประมาณ 2557 โครงการปีงบประมาณ 2556 โครงการปีงบประมาณ 2555 โครงการปีงบประมาณ 2554 โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ลำดับ รายชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) จังหวัด หน่วยงานหลัก ยุทธศาสตร์
1 ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดให้ได้มาตรฐาน 24,480,100    ลำพูน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน  ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าและบริการ ให้โดดเด่นและมีคุณค่ามุ่งเน้นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพหัตถกรรมสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว
2 ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสู่สากล 33,731,400    เชียงใหม่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่  ยกระดับการพัฒนาการค้าการลงทุน มุ่งเน้นอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) อุตสาหกรรมบริการการศึกษา และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพื่อรองรับการท่องเที่ยว และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
3 แก้ไขปัญหาหมอกควันและภัยธรรมชาติกลุ่มจังหวัด 24,085,700    เชียงใหม่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่  ส่งเสริมการฟื้นฟูและอนุรักษ์แบบองค์รวม เพื่อสร้างสรรค์บรรยากาศที่สวยงามมีเสน่ห์
4 จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดทั้งในและต่างประเทศ 55,870,600    เชียงใหม่ สำนักงานการท่องเที่ยวเเละกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าและบริการ ให้โดดเด่นและมีคุณค่ามุ่งเน้นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพหัตถกรรมสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว
5 ศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาล้านนา (Lanna Creative Learning Hub) 22,317,200    เชียงใหม่ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่  ยกระดับการพัฒนาการค้าการลงทุน มุ่งเน้นอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) อุตสาหกรรมบริการการศึกษา และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพื่อรองรับการท่องเที่ยว และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
6 ยกระดับการพัฒนาสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและมูลค่าเพิ่ม 26,516,300    เชียงใหม่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่  ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าและบริการ ให้โดดเด่นและมีคุณค่ามุ่งเน้นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพหัตถกรรมสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว
7 พัฒนาส่งเสริมการค้าชายแดนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 8,025,000    แม่ฮ่องสอน สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ยกระดับการพัฒนาการค้าการลงทุน มุ่งเน้นอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) อุตสาหกรรมบริการการศึกษา และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพื่อรองรับการท่องเที่ยว และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
8 พัฒนารูปแบบกิจกรรมและผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยว 55,580,800    ลำปาง สำนักงานจังหวัดลำปาง  ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าและบริการ ให้โดดเด่นและมีคุณค่ามุ่งเน้นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพหัตถกรรมสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว
9 พัฒนาหัตถอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่สากล 29,739,400    เชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่  ยกระดับการพัฒนาการค้าการลงทุน มุ่งเน้นอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) อุตสาหกรรมบริการการศึกษา และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพื่อรองรับการท่องเที่ยว และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
10 พัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดรองรับ AEC 8,880,000    ลำพูน สำนักงานจังหวัดลำพูน  ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าและบริการ ให้โดดเด่นและมีคุณค่ามุ่งเน้นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพหัตถกรรมสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว
11 พัฒนาการตลาดเพื่อเชื่อมโยงตลาดทั้งภายในและตลาดต่างประเทศ 9,114,200    เชียงใหม่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่  ยกระดับการพัฒนาการค้าการลงทุน มุ่งเน้นอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) อุตสาหกรรมบริการการศึกษา และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพื่อรองรับการท่องเที่ยว และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
12 พัฒนาความเชื่อมโยงผู้ประกอบการและนักลงทุนตลอดโซ่อุปทาน เพื่อเพิ่มศักยภาพ และการขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 5,388,200    ลำพูน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน  ยกระดับการพัฒนาการค้าการลงทุน มุ่งเน้นอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) อุตสาหกรรมบริการการศึกษา และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพื่อรองรับการท่องเที่ยว และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
13 พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและโอกาสทางการตลาด 17,957,000    ลำพูน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน  ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าและบริการ ให้โดดเด่นและมีคุณค่ามุ่งเน้นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพหัตถกรรมสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว
14 Green City 32,734,800    เชียงใหม่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่  ส่งเสริมการฟื้นฟูและอนุรักษ์แบบองค์รวม เพื่อสร้างสรรค์บรรยากาศที่สวยงามมีเสน่ห์
15 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 5,000,000    เชียงใหม่ สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  ไม่สอดคล้องโดยตรง

ยอดรวมทั้งหมด 15 โครงการ   เป็นเงินทั้งสิ้น 359,420,700 บาท