Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0-5311-2982 โทรสาร 0-5311-2981 มท. 25625 อีเมล์ osmnorth1@gmail.com

โครงการปีงบประมาณ 2567 โครงการปีงบประมาณ 2566 โครงการปีงบประมาณ 2565 โครงการปีงบประมาณ 2564 โครงการปีงบประมาณ 2563 โครงการปีงบประมาณ 2562 โครงการปีงบประมาณ 2561 โครงการปีงบประมาณ 2560 โครงการปีงบประมาณ 2559 โครงการปีงบประมาณ 2558 โครงการปีงบประมาณ 2557 โครงการปีงบประมาณ 2556 โครงการปีงบประมาณ 2555 โครงการปีงบประมาณ 2554 โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ลำดับ รายชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) จังหวัด หน่วยงานหลัก ยุทธศาสตร์
1 ปรับปรุงทางหลวงสนับสนุนการท่องเที่ยวทางหลวงหมายเลข 1192 สายอินทนนท์-แม่แจ่ม 14,694,000    เชียงใหม่ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1  สร้างคุณค่าและความโดดเด่นให้แก่สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว หัตถกรรมสร้างสรรค์ และเกษตรมูลค่าเพิ่ม
2 ปรับปรุงทางหลวงเพื่อการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 1265 ตอน ปาย-วัดจันทร์ ระหว่าง กม.0+000-กม.12+000 (เป็นช่วงๆ) ต.แม่ฮี๊ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 40,000,000    แม่ฮ่องสอน เเขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน  สร้างคุณค่าและความโดดเด่นให้แก่สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว หัตถกรรมสร้างสรรค์ และเกษตรมูลค่าเพิ่ม
3 ปรับปรุงทางหลวงเพื่อการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 1263 ตอนขุนยวม-ปางอุ๋ง ระหว่าง กม.0+000-กม.10+000 ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 60,000,000    แม่ฮ่องสอน เเขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน  สร้างคุณค่าและความโดดเด่นให้แก่สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว หัตถกรรมสร้างสรรค์ และเกษตรมูลค่าเพิ่ม
4 ปรับปรุงถนนสายเลียบทางรถไฟ เชียงใหม่-ลำพูน (Local road) 50,000,000    เชียงใหม่ สำนักงานโยธาธิการเเละผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่  ยกระดับการค้าการลงทุนเพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
5 เสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 19,092,500    ลำพูน สำนักงานจังหวัดลำพูน  สร้างคุณค่าและความโดดเด่นให้แก่สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว หัตถกรรมสร้างสรรค์ และเกษตรมูลค่าเพิ่ม
6 พัฒนาเมืองล้านนาน่ามอง 13,473,200    ลำปาง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง  สร้างคุณค่าและความโดดเด่นให้แก่สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว หัตถกรรมสร้างสรรค์ และเกษตรมูลค่าเพิ่ม
7 ส่งเสริมการค้าการลงทุนและหัตถกรรมสร้างสรรค์สู่สากล 24,586,900    เชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่  ยกระดับการค้าการลงทุนเพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
8 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทางการค้าชายแดนและพัฒนา Supply Chain ชายแดนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 2,216,200    เชียงใหม่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่  ยกระดับการค้าการลงทุนเพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
9 เชื่อมโยงตลาดฮาลาลภาคเหนือสู่อาเซียน+3 และตะวันออกกลาง 1,405,600    เชียงใหม่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่  ยกระดับการค้าการลงทุนเพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
11 ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 7,741,200    ลำปาง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง  สร้างคุณค่าและความโดดเด่นให้แก่สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว หัตถกรรมสร้างสรรค์ และเกษตรมูลค่าเพิ่ม
12 ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 36,816,000    เชียงใหม่ ตำรวจภูธรภาค 5  สร้างคุณค่าและความโดดเด่นให้แก่สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว หัตถกรรมสร้างสรรค์ และเกษตรมูลค่าเพิ่ม
13 ส่งเสริมการขยายตลาดท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 20,386,900    เชียงใหม่ สำนักงานการท่องเที่ยวเเละกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  สร้างคุณค่าและความโดดเด่นให้แก่สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว หัตถกรรมสร้างสรรค์ และเกษตรมูลค่าเพิ่ม
14 เพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล 2,186,400    เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเเม่โจ้  สร้างคุณค่าและความโดดเด่นให้แก่สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว หัตถกรรมสร้างสรรค์ และเกษตรมูลค่าเพิ่ม
15 แก้ไขปัญหาหมอกควันและภัยธรรมชาติ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 6,000,000    เชียงใหม่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่  ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวมเพื่อสร้างความยั่งยืน
16 พัฒนาหมู่บ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco Village) 2,676,800    เชียงใหม่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่  ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวมเพื่อสร้างความยั่งยืน
17 บริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 5,000,000    เชียงใหม่ สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  สร้างคุณค่าและความโดดเด่นให้แก่สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว หัตถกรรมสร้างสรรค์ และเกษตรมูลค่าเพิ่ม

ยอดรวมทั้งหมด 16 โครงการ   เป็นเงินทั้งสิ้น 306,275,700 บาท