Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0-5311-2982 โทรสาร 0-5311-2981 มท. 25625 อีเมล์ osmnorth1@gmail.com

โครงการปีงบประมาณ 2567 โครงการปีงบประมาณ 2566 โครงการปีงบประมาณ 2565 โครงการปีงบประมาณ 2564 โครงการปีงบประมาณ 2563 โครงการปีงบประมาณ 2562 โครงการปีงบประมาณ 2561 โครงการปีงบประมาณ 2560 โครงการปีงบประมาณ 2559 โครงการปีงบประมาณ 2558 โครงการปีงบประมาณ 2557 โครงการปีงบประมาณ 2556 โครงการปีงบประมาณ 2555 โครงการปีงบประมาณ 2554 โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ลำดับ รายชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) จังหวัด หน่วยงานหลัก ยุทธศาสตร์
1 เสริมสร้างและปรับแต่งอัตลักษณ์ (Identity) เพื่อสร้างเสน่ห์การท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน โดยการมีส่วนร่วมชุมชน 48,444,000    เชียงใหม่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่  ส่งเสริมการฟื้นฟูและอนุรักษ์แบบองค์รวมเพื่อสร้างสรรค์บรรยากาศที่สวยงามมีเสน่ห์
2 เสริมพื้นฐานทุนทางสังคม และทุนทางธรรมชาติ เพื่อบรรยากาศความมั่นคงปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน 30,000,000    เชียงใหม่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่  ส่งเสริมการฟื้นฟูและอนุรักษ์แบบองค์รวมเพื่อสร้างสรรค์บรรยากาศที่สวยงามมีเสน่ห์
3 พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์เพื่อการท่องเที่ยว 18,400,000    ลำปาง สำนักงานจังหวัดลำปาง  ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าและบริการให้โดดเด่นและมีคุณค่า มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพหัตถกรรมสร้างสรรค์
4 พัฒนาทิศทางการสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ และการตลาดการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 3,000,000    เชียงใหม่ สำนักงานการท่องเที่ยวเเละกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าและบริการให้โดดเด่นและมีคุณค่า มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพหัตถกรรมสร้างสรรค์
5 จัดงานส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสู่ระดับสากล 55,811,600    เชียงใหม่ สำนักงานการท่องเที่ยวเเละกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  ยกระดับการพัฒนาการค้าการลงทุน มุ่งเน้น อุตสาหกรรมสุขภาพ อุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE)
6 พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 18,240,000    เชียงใหม่ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่  ยกระดับการพัฒนาการค้าการลงทุน มุ่งเน้น อุตสาหกรรมสุขภาพ อุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE)
7 เปิดตลาดสู่ภูมิภาคอาเซียน 28,239,500    เชียงใหม่ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่  ยกระดับการพัฒนาการค้าการลงทุน มุ่งเน้น อุตสาหกรรมสุขภาพ อุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE)
8 ระบบโครงสร้างเมืองรองรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 38,200,000    เชียงใหม่ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่  ยกระดับการพัฒนาการค้าการลงทุน มุ่งเน้น อุตสาหกรรมสุขภาพ อุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE)
9 ยกระดับการแข่งขันสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและมูลค่าเพิ่ม 28,664,900    ลำพูน สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน  ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าและบริการให้โดดเด่นและมีคุณค่า มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพหัตถกรรมสร้างสรรค์
10 หมู่บ้านเชิงนิเวศ Eco Village 20,000,000    เชียงใหม่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่  ส่งเสริมการฟื้นฟูและอนุรักษ์แบบองค์รวมเพื่อสร้างสรรค์บรรยากาศที่สวยงามมีเสน่ห์
11 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 5,000,000    เชียงใหม่ สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  ไม่สอดคล้องโดยตรง

ยอดรวมทั้งหมด 11 โครงการ   เป็นเงินทั้งสิ้น 294,000,000 บาท