Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0-5311-2982 โทรสาร 0-5311-2981 มท. 25625 อีเมล์ osmnorth1@gmail.com

โครงการปีงบประมาณ 2567 โครงการปีงบประมาณ 2566 โครงการปีงบประมาณ 2565 โครงการปีงบประมาณ 2564 โครงการปีงบประมาณ 2563 โครงการปีงบประมาณ 2562 โครงการปีงบประมาณ 2561 โครงการปีงบประมาณ 2560 โครงการปีงบประมาณ 2559 โครงการปีงบประมาณ 2558 โครงการปีงบประมาณ 2557 โครงการปีงบประมาณ 2556 โครงการปีงบประมาณ 2555 โครงการปีงบประมาณ 2554 โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ลำดับ รายชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) จังหวัด หน่วยงานหลัก ยุทธศาสตร์
1 พัฒนาการตลาดเชิงรุกท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดฯ 17,000,000    เชียงใหม่ สำนักงานการท่องเที่ยวเเละกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  ด้านการท่องเที่ยว
3 พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร 15,198,000    ลำพูน สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน  ด้านการเกษตร
4 เสริมสร้างอัตลักษณ์ล้านนา 15,400,000    เชียงใหม่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่  ด้านการท่องเที่ยว
5 พัฒนาระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์กลุ่มจังหวัดเชื่อมโยง GMS 20,000,000    เชียงใหม่ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่  ด้านการค้าการลงทุน
6 ประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุกสินค้าเกษตรปลอดภัย 31,000,000    ลำพูน สำนักงานจังหวัดลำพูน  ด้านการเกษตร
7 ส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์วัฒนธรรม 15,400,000    เชียงใหม่ สำนักงานการท่องเที่ยวเเละกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  ด้านการท่องเที่ยว
8 พัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดสินค้าหัตถกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 25,000,000    ลำปาง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง  ด้านการค้าการลงทุน
9 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 5,221,500    เชียงใหม่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่  ด้านการเกษตร
11 ล้านนา Health Hub 20,000,000    เชียงใหม่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่  ด้านการค้าการลงทุน
12 โรงงานต้นเเบบถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (น้ำตาลลำไย) 10,000,000    เชียงใหม่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่  ด้านการค้าการลงทุน
13 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยยกระดับหมอพื้นบ้านล้านนาสู่สากล 11,500,000    เชียงใหม่ สำนักงานการท่องเที่ยวเเละกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  ด้านการท่องเที่ยว
14 งานเเสดงสินค้า กรอ.กลุ่มจังหวัด Fair 15,000,000    เชียงใหม่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่  ด้านการค้าการลงทุน
15 Northern-thai Handicraft Center ณ เมืองจิ่งหัวและนครคุนหมิงประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 1,500,000    เชียงใหม่ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ด้านการค้าการลงทุน
16 เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ-มิตรสิ่งแวดล้อม (Eco Town Eco Tour) 35,878,100    แม่ฮ่องสอน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อมจังหวัดเเม่ฮ่องสอน  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
17 เชื่อมโยงการค้าการลงทุนประเทศเพื่อนบ้าน GMS และ BIMSTEC 15,000,000    เชียงใหม่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่  ด้านการค้าการลงทุน

ยอดรวมทั้งหมด 15 โครงการ   เป็นเงินทั้งสิ้น 253,097,600 บาท