Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0-5311-2982 โทรสาร 0-5311-2981 มท. 25625 อีเมล์ osmnorth1@gmail.com

ข่าวกิจกรรม DSSS จังวัดลำพูน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานแถลงข่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพบสื่อมวลชน ครั้งที่ ๓


วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานแถลงข่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพบสื่อมวลชน ครั้งที่ ๓ โดยมีหน่วยงานหลายภาคส่วนร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน

อ่านเพิ่มเติม...

จังหวัดลำพูน ปล่อยขบวนรณรงค์ “ไม่เผาป่า รักษาธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์”


วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอนันตพล บุญชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีปล่อยขบวนรณรงค์ “ไม่เผาป่า รักษาธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์” ณ สนามโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อ.ลี้ จ.ลำพูน

อ่านเพิ่มเติม...

จังหวัดลำพูน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอนันตพล บุญชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดลำพูน และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง ร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คืนอากาศบริสุทธิ์และร่วมกิจกรรมทำฝายชะลอน้ำในพื้นที่ อบต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง

อ่านเพิ่มเติม...

จังหวัดลำพูน จัดประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะและการประกวดบรรยายธรรม


วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีเปิดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะและการประกวดบรรยายธรรม ในการประกวดครั้งนี้ มีตัวแทนจากสถานศึกษาในจังหวัดลำพูน,เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน ร่วมประกวด จำนวน ๑๒ ทีม แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา ๖ ทีม ระดับมัธยมศึกษา ๖ ทีม และการประกวดบรรยายธรรม อีก ๘๐ คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมธีวุฒิกร จังหวัดลำพูน

อ่านเพิ่มเติม...

นายอนันตพล บุญชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีรับมอบ”อาคารเรียนบิ๊กซี ๓๙”


วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอนันตพล บุญชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีรับมอบ”อาคารเรียนบิ๊กซี ๓๙” และพิธีเปิดป้ายโรงเรียน/ธนาคาร ณ โรงเรียนวัดขี้เหล็ก ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

อ่านเพิ่มเติม...

จังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๑/๒


วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เพื่อพิจารณาคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประเภทกู้ยืม ของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเป็นรายบุคคล จำนวน ๑๕ ราย/การเพิ่มหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดลำพูน และการส่งเสริมให้สถานประกอบการปฏิบัติ ตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ไปเยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้านที่ร่วมกันก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำในลำน้ำแม่ธิ


วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ นายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ไปเยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้านที่ร่วมกันก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำในลำน้ำแม่ธิที่ฝายหลวงพวงและฝายบ้านใหม่กาดเมืองเหนือ ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ ซึ่งเป็นความร่วมมือร่วมใจของอำเภอบ้านธิกับเทศบาลตำบลบ้านธิ ทหารกองกำลังรักษา ความสงบเรียนร้อย กองพลทหารราบที่ ๗ ส่วนแยก ๑ จังหวัดลำพูน ร่วมกับประชาชนก่อสร้างฝายโยภาคเอกชนสนับสนุนวัตดุก่อสร้างด้วย โดยก่อสร้างตามแบบของ อาจารย์เพทาย ประทุมทอง ผู้อำนวยการโครงการฝายหลวง ซึ่งก่อสร้างโดยใช้อิฐมวลเบาร่วมกับโครงไม่ไฝ่เป็นแกนฝายประหยัดงบประมาณและใช้ระยะเวลาก่อสร้างสั้นเพียง ๒ วัน

อ่านเพิ่มเติม...

จังหวัดลำพูน จัดโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง ประจำปี ๒๕๕๘


วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอนันตพล บุญชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมกัซซัน มารีนา กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

อ่านเพิ่มเติม...

จังหวัดลำพูน จัดประชุมเตรียมการจัดงานเปิดเมืองลำพูน ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘


วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายจำลอง เณรแย้ม ปลัดจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานเปิดเมืองลำพูน ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เพื่อปรึกษาหารือ กำหนดแนวทางการจัดงาน “เมืองพระนางจามเทวี เมืองบุญหลวงล้านนา เมืองแห่งความสุขบนความพอเพียงและเมืองลำไยเมืองลำพูน” ในวันที่ ๒-๖ เมษายน ๒๕๕๘ ณ บริเวณถนนรอบเมืองในหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ให้ชัดเจนและสามารถปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน


วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆของจังหวัดลำพูน ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ
นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ท่านใหม่ ที่บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้เดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญๆ ได้แก่ พระศรีสองเมือง/เจ้าพ่อขุนตาล
อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ณ วัดดอยติ อ.เมืองลำพูน วัดพระธาตุหริภุญชัย อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี กู่ช้าง-กู่ม้า
อนุสาวรีย์ราชกาลที่ ๕ ศาลพระนางจามเทวี อนุสาวรีย์พระเจ้ามหันยศและพระเจ้าอนันตยศ เพื่อความเป็นศิริมงคล
ในการเริ่มต้นทำงานในฐานะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

อ่านเพิ่มเติม...

คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ 2


การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ในวันนี้
เป็นการประชุมครั้งที่ 2/2557ซึ่งจังหวัดลำพูนได้เป็นเจ้าภาพการประชุม
การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหาเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ร่วมกัน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมที่จังหวัดลำพูนในครั้งนี้จะได้มีการนำเสนอ
ประเด็นปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการพัฒนาเศรษฐกิจ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ซึ่งภาครัฐและเอกชน
จะได้ร่วมมือกันขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

จังหวัดลำพูน จัดประชุมโครงการประชาชนพอเพียงเทิดพระเกียรติองค์ราชันย์


วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นายสุวรรณ กล่าวสุนทร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการประชาชนพอเพียงเทิดพระเกียรติองค์ราชันย์ เพื่อขยายผลให้ประชาชนน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ
เพื่อความผาสุกในครอบครัว โดยมีข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจากอำเภอต่างๆเข้าร่วมประชุม
จำนวน ๗๐๐ คน การจัดประชุมโครงการประชาชนพอเพียงเทิดพระเกียรติองค์ราชันย์ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงตรากตรำพระวรกาย ทรงงานหนักในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา เพื่อช่วยเหลือประชาชนในทุกๆด้าน
ทั้งเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำไปปฏิบัติ

อ่านเพิ่มเติม...

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัด


บ่ายวันที่ ๒๓ ก.ย. ๒๕๕๗ศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ อดุลย์พันธ์ ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัด
คณะที่ ๒ พร้อมด้วยนายจำเริญ ยุติธรรมสกุล รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีได้นำคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัด ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งกระจายสินค้าและจำหน่าย(Outlet)จุดดึงดูดทางการท่องเที่ยว(Landmark)
ของจังหวัดลำพูน ที่บริเวณวัดดอยติ อ.เมืองลำพูน โดยมีนายจำลอง เณรแย้ม ปลัดจังหวัดลำพูน ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นายบำรุง รื่นบรรเทิง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน นำข้าราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมชี้แจงรายละเอียด
แนวทางการดำเนินโครงการโดยมี อบจ. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
โครงการพัฒนาแหล่งกระจายสินค้าและจำหน่าย (Outlet) จุดดึงดูดทางการท่องเที่ยว (Landmark) ของจังหวัดลำพูน มุ่งเพื่อส่งเสริมด้านการตลาดของสินค้าชุมชนและเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ของจังหวัดลำพูน โดยมีการก่อสร้างรูปเหมือนครูบาศรีวิชัยองค์ใหญ่ ความสูง ๒๑ เมตร และสร้างรถรางซึ่งดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัด มีความเห็นให้จังหวัดคงแผนการก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนนจากฝั่งวัดดอยติ เชื่อมศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า ๑ ตำบล ๑ ผลิตภัณฑ์ ที่มีแผนแต่เดิมแล้วเพียงแต่รอให้กรมทางหลวงก่อสร้างเส้นทางถนน ๘ เลน เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงจะดำเนินการในภายหลัง และให้สร้างสะพานกลับรถรูปเกือกม้าทั้ง ๒ ด้าน เพื่อผู้เดินทางที่จะแวะสักการะครูบาศรีวิชัยหรือแวะศูนย์แสดงและจำหน่าย สินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ จะได้เดินทางได้สะดวก

อ่านเพิ่มเติม...

จังหวัดลำพูน จัดงานวันรณรงค์การลดต้นทุนการผลิตข้าวเพื่อคืนความสุขให้ชาวนาระดับจังหวัด


วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ได้จัดงานวันรณรงค์การลดต้นทุนการผลิตข้าวเพื่อคืนความสุขให้ชาวนาระดับจังหวัด ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพทำนา โดยมีนายจำลอง เณรแย้ม ปลัดจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการช่วยเหลือชาวนาจากการรับจำนำข้าว เป็นการช่วยเหลือชาวนาโดยการลดราคาปัจจัยการผลิตและสนับสนุนองค์ความรู้เรื่องการลดต้นทุนการผลิตข้าว โดยได้กำหนดมาตรการต่างๆคือ มาตรการด้านการลดราคาปุ๋ยเคมีและสารเคมี ด้านการลดราคาค่าเมล็ดพันธุ์ข้าว ด้านการลดค่าจ้างรถเก็บเกี่ยวข้าว และการลดราคาค่าเช่านาของผู้ให้เช่าดังนั้น เพื่อเป็นการณรงค์ขับเคลื่อนมาตรการต่างๆตามนโยบายของ คสช. จังหวัดลำพูน จึงได้จัดงานวันรณรงค์การลดต้นทุนการผลิตข้าวเพื่อคืนความสุขให้ชาวนาระดับจังหวัดขึ้น เพื่อให้พี่น้องชาวนาได้ทราบและเข้าถึงมาตรการต่างๆทุกอำเภอต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

จังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน


วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายจำลอง เณรแย้ม ปลัดจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เพื่อรับทราบขั้นตอนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของศูนย์ดำรงธรรมและการบูรณาการจากส่วนราชการ หน่วยงาน ในการร่วมปฏิบัติงานกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน รวมถึงการพิจารณาการจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็ว กรณี มีข้อร้องเรียนร้องทุกข์ ปัญหา ที่ต้องมีการตรวจสอบ หาข้อมูล เพื่อดำเนินการแก้ไขโดยทันที ซึ่งคณะกรรมการบริหารศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน ประกอบด้วย คณะที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน คณะทำงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ คณะทำงานบริการประชาชน คณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ คณะทำงานประจำศูนย์ดำรงธรรม และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ

อ่านเพิ่มเติม...

จังหวัดลำพูน จัดประชุมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับจังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗


วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายจำลอง เณรแย้ม ปลัดจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับจังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เพื่อรับทราบสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดลำพูน รวมถึงสถานศึกษา สถานประกอบการ หอพัก/ที่พักเชิงพาณิชย์ ข้อมูลสถิติผู้ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของจังหวัดลำพูน และข้อมูลสถิติเกี่ยวกับคดียาเสพติดของเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน อีกทั้งรับฟังสรุปผลการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจสนับสนุนปฏิบัติการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดจังหวัดลำพูน ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน

อ่านเพิ่มเติม...

จังหวัดลำพูน ฝึกซ้อมแผนอพยพเตรียมความพร้อมป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวและอัคคีภัย


วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายจำลอง เณรแย้ม ปลัดจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการอพยพเมื่อเกิดแผ่นดินไหวและอัคคีภัย ที่โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เป็นการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบ โดยการสมมติสถานการณ์สาธารณภัยขนาดกลาง ความรุนแรงระดับ ๒ มีการสนธิกำลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตอบสนองและแก้ไขปัญหาฉุกเฉิน เพื่อให้เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน อาสาสมัครและหน่วยกู้ชีพกู้ภัยในจังหวัด มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวและอัคคีภัย รวมทั้งเป็นการทดสอบความพร้อมของอุปกรณ์ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังเป็นการเตรียมความพร้อมของสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง ในการรับมือกับเหตุสาธารณภัยขนาดใหญ่ เจ้าหน้าที่สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว ณ จุดเกิดเหตุได้ทันต่อสถานการณ์ ช่วยลดอัตราการบาดเจ็บที่รุนแรง และสามารถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ทั้งนี้ ก่อนการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบ มีการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ เกี่ยวกับแผ่นดินไหวและอัคคีภัยให้กับบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ นักเรียนของโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม และมีการประชุมคณะทำงานฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด พร้อมทั้งดำเนินการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะและฝึกซ้อมเฉพาะหน้าที่แล้ว

อ่านเพิ่มเติม...

จังหวัดลำพูนได้จัดการประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน


จังหวัดลำพูนได้จัดการประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน และการเตรียมการจัดงานประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูน ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ณ สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดลำพูน โดยบูรณาการงบประมาณ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในโครงการเสริมสร้างและปรับแต่งอัตลักษณ์ (Identity)

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการปลูกต้นไม้และบวชป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗


วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุวรรณ กล่าวสุนทร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการปลูกต้นไม้และบวชป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยมี เจ้าหน้าที่ทหาร จากกองกำลังรักษาความสงบแห่งชาติ กองพลทหารราบที่ ๗ ส่วน แยก ๒ และ ส่วนแยก ๑ ประจำจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ พระสงฆ์ เยาวชน และนักเรียน ร่วมกิจกรรม โครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่ พระองค์ทรงมีพระราชเสาวนีย์ เน้นย้ำให้ชาวไทยทุกคนช่วยกันรักษาผืนแผ่นดินให้สมกับที่ได้อยู่อาศัยมาด้วยความสุข ให้รู้จักคุณค่าในทรัพยากรที่สำคัญ ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ช่วยกันปลูกต้นไม้ และทรงย้ำว่าอยากมีน้ำ ก็ต้องไม่ตัดป่า ซึ่งกิจกรรมในโครงการจะช่วยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนใน อำเภอลี้ ได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้ รัก หวงแหนและร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูธรรมชาติ รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนใช้ทรัพยากร ป่า และน้ำอย่างมีคุณค่า โดยการปลูกต้นไม้และบวชป่า ได้แก่ต้นสัก  ต้นจามจุรี และต้นไม้ให้ผลกินได้ จำนวน ๘๐๐ ต้น ณ พุทธอุทยานชัยยะสุขังปางประทีป อ.ลี้ จ.ลำพูน 

อ่านเพิ่มเติม...

จังหวัดลำพูน ประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน พร้อมกับประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗


วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. จังหวัดลำพูน ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิธีถวายเทียน พรรษาพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ที่ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมืองลำพูน โดยมีนายอาณัติ วิทยานุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน เพื่อจุดบูชาพระรัตนตรัย และ พุทธ เจดียสถานตามพระอารามหลวงที่ตั้งอยู่ในต่างจังหวัด สำหรับ จังหวัดลำพูน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเทียนพรรษา ที่ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอกเป็นประจำทุกปี
ในงานมี การจัดขบวนแห่ อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน และ เทียนพรรษาของโรงเรียนจาก ๑๑ โรงเรียน ที่เข้าร่วมการประกวดขบวนแห่ เพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรม ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยเคลื่อนขบวนจากบริเวณสี่แยกประตูลี้ ไปตามถนน อินทยงยศ ถึงหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน ไปตามถนนอัฎฐารถ เข้าสู่บริเวณ วัดพระธาตุหริภุญชัย โดยมีพระราชปัญญาโมลี เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เป็นประธานสงฆ์ รับถวายเทียนพรรษา ทั้งนี้ ประธานในพิธี ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ) ได้ถวายเทียนพรรษาพระราชทาน และ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่ พระสงฆ์ ที่จำพรรษา วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

จังหวัดลำพูน จัดการแข่งขันฟุตบอลทีมลำพูนวอลิเออร์รวมทีม VIP พบกับทีมรวมดาราแพนด้าสตาร์ทีม


วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. ที่ สนามกีฬาจังหวัดลำพูน จังหวัดลำพูน จัดการแข่งขันฟุตบอลทีมลำพูนวอลิเออร์รวมทีม VIP พบกับทีมรวมดาราแพนด้าสตาร์ทีม นำทีมโดยนายสุวรรณ กล่าวสุนทร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายอาณัติ วิทยานุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และ นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกสามคมกีฬาจังหวัดลำพูน โดยก่อนการแข่งขันได้มีการแข่งขันประกวดรำวงย้อนยุค จากอำเภอต่างๆ หลังจากนั้นนายบำรุง รื่นบรรเทิง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ ต่อนายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ ประธานในพิธี ซึ่งระหว่างพักครึ่งการแข่งขันได้มีการแสดงของช้างแสนรู้อีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

งาน “ลำไยไทย ลำไยลำพูน เพื่อคืนความสุขให้ประชาชน” ประจำปี ๒๕๕๗ เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ว


จังหวัดลำพูน จัด พิธีเปิด งาน ลำไยไทย ลำไยลำพูน และ คืนความสุขให้ประชาชน ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อ เป็นการ ส่งเสริม และ ประชาสัมพันธ์ ผลผลิต ลำไย ผลิตภัณฑ์ โอทอป และ สถานที่ท่องเที่ยว ของ จังหวัดลำพูน ให้เป็น ที่รู้จัก อย่างกว้างขวาง ซึ่ง ผู้ร่วมงาน สามารถ เลือก ชม เลือกซื้อ ผลผลิต ลำไย สด ลำไย อบแห้ง ผลิตภัณฑ์ โอทอป ที่มีชื่อเสียง ของ จังหวัดลำพูน พร้อม ทั้ง รับชม การแสดง แสง สี เสียง ชุด ยิ่งยศยุทธหัตถี สดุดีองค์นเรศวร โดย งาน จะจัดระหว่างวันที่ ๒๕ มิถุนายน – ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่ บริเวณ ถนน ริมฝั่งแม่น้ำกวง หน้า วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร
ประชาชนชาว จังหวัดลำพูน และ นักท่องเที่ยว ร่วมงาน ลำไยไทย ลำไยลำพูน และ คืนความสุขให้ประชาชน โดย เมื่อ วานนี้ ( ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ) ได้มีขบวน แห่ รถประดับ ลำไย จาก ๘ อำเภอ ของ จังหวัดลำพูน รวมถึง ขบวนแห่ ช้าง เก้าเชือก เคลื่อนจาก จวนผู้ว่าราชการ จังหวัดลำพูน ไป ยัง หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย หลังจากนั้น ใน เวลา ๑๙.๐๐ น. นายสุวรรณ กล่าวสุนทร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ เป็นประธาน เปิด งาน “ ลำไยไทย ลำไยลำพูน และคืนความสุขให้ประชาชน ” เพื่อ เป็นการ ประชาสัมพันธ์ ลำไย ซึ่งถือเป็นผลิตผลทางการเกษตรที่มีชื่อเสียงของ จังหวัด สำหรับ ผลการ ประกวดขบวนแห่ รถประดับ ลำไย อันดับ ๑ ได้แก่ อำเภอบ้านธิ อันดับ ๒ ได้แก่ อำเภอป่าซาง อันดับ ๓ ได้แก่ อำเภอ ลี้ อันดับ ๔ ได้แก่ อำเภอ บ้านโฮ่งซึ่ง กิจกรรม ใน ช่วง ค่ำวันนี้ ( ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ) จะมี การประกวดธิดาลำไย การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแสดงแสง สี เสียง และ การแสดงของช้าง ชุด ยิ่งยศยุทธหัตถีสดุดีองค์นเรศวร จึงขอเชิญชวนเที่ยวงาน “ ลำไยไทย ลำไยลำพูน และ คืน ความสุข ให้ประชาชน ” ระหว่าง วันที่ ๒๕ มิถุนายน – ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่ บริเวณ ถนน ริมฝั่งแม่น้ำกวง หน้า วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมกำจัดผักตบชวา ภายใต้โครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ จังหวัดลำพูน


วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองลำพูน นายสุวรรณ กล่าวสุนทร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
เป็นประธานเปิดกิจกรรมกำจัดผักตบชวา ภายใต้โครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ จังหวัดลำพูน โดยศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนระดมมวลชนกว่า ๑,๐๐๐ คน
ร่วมกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียน ๑ แสนตัว เพื่อแสดงพลังแห่งความปรองดองสมานฉันท์
เสริมสร้างความสามัคคีของประชาชนพื้นที่จังหวัดลำพูน ร่วมแรงร่วมใจกันปรับปรุงภูมิทัศน์คืนน้ำใสให้แม่น้ำกวง
ตลอดจนช่วยป้องกันปัญหาอุทกภัย ตั้งแต่บริเวณสะพานท่านางถึงสะพานท่าขาม นอกจากนี้ ยังเป็นการรณรงค์รักษาแม่น้ำกวง
ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนลำพูนมาอย่างต่อเนื่องยาวนานและเป็นแม่น้ำสายเดียวที่ไหลผ่านตัวเมืองลำพูน
สำหรับผักตบชวาที่กำจัดได้จะนำไปทำปุ๋ยหมักแจกประชาชนเพื่อใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

จังหวัดลำพูน จัดแถลงข่าวการจัดงาน “ ลำไยไทย ลำไยลำพูน คืนความสุขให้ประชาชน”


วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายสุวรรณ กล่าวสุนทร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า จังหวัดลำพูน ร่วมกับศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน กำหนดจัดงาน ลำไยไทย ลำไยลำพูน และคืนความสุขให้ประชาชน ระหว่างวันที่ ๒๕ มิถุนายน – ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่บริเวณถนนหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ตั้งแต่เชิงสะพานท่าขามถึงเชิงสะพานท่านาง เพื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนด้านการท่องเที่ยว และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายพืชผลสินค้าเกษตรต่างๆ
โดยเฉพาะลำไย ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัด รวมถึงผลิตภัณฑ์โอท็อป ของจังหวัดลำพูน ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้ประชาชน ภายในงานจะมีกิจกรรมบนเวทีทุกค่ำคืน มีการจำหน่ายลำไยสด ผลิตภัณฑ์จากลำไย นิทรรศการวิชาการด้านการเกษตร การพัฒนาและนวัตกรรมลำไยลำพูน การประกวดธิดาลำไยไทย ลำไยลำพูน การแสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อปของดีเมืองลำพูน
การออกร้านของกลุ่มผ้าไหมยกดอก ผ้าฝ้ายทอมือ กลุ่มผ้าบาติก และผ้ามัดย้อม กลุ่มผู้จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์บ้านม้า กลุ่มผู้ผลิตไม้แกะสลักแม่ทา ผลผลิตทางการเกษตร พร้อมการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดจังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมช้อป
ชิม ผลไม้นางเอกของงานอย่างลำไยลำพูนอันเลื่องชื่อ และชมการแสดงจินตภาพประกอบแสง สี เสียง สามมิติ เรื่อง ยิ่งยศยุทธหัตถี
สดุดีองค์นเรศวร ในระบบ ๓ มิติ สุดยิ่งใหญ่อลังการ นับเป็นอีกงานหนึ่งที่ จะให้ความคุ้มค่า และคืนความสุขให้ประชาชนที่มาเที่ยวชมอย่างแน่นอน ทั้งนี้ จะมีขบวนแห่รถประดับลำไยพร้อมผู้เข้าร่วมประกวดธิดาลำไยไทยลำไยลำพูน ขบวนช้างและพิธีเปิดงาน ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป

อ่านเพิ่มเติม...

จังหวัดลำพูน ระดมกวาดล้างอาชญากรรมอย่างเข้มข้น ตั้งแต่วันที่ ๑๘ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗


วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายสุวรรณ กล่าวสุนทร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
พร้อมด้วย พลตรีสุทัศน์ จารุมณี ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๗ และ พลตำรวจตรีจรัณฐค์ วรพัฒนานันท์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน
ได้ระดมสรรพกำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง กวาดล้างอาชญากรรม โดยปล่อยขบวนชุดสายตรวจปฏิบัติการร่วมตำรวจ ทหาร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และอาสาสมัคร ไปปฏิบัติการในพื้นที่ต่างๆทั้ง ๘ อำเภอของจังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ ๑๘ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗
ทั้งนี้ เพื่อป้องกันและปราบปรามกวาดล้างอาชญากรรม ทั้ง ยาเสพติด อาวุธปืน อาวุธสงคราม วัตถุระเบิด และอบายมุขต่างๆ เพื่อป้องปรามบุคคล
สถานที่ และสื่อสังคมออนไลน์ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านหรือการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ ที่สุ่มเสี่ยงต่อความไม่สงบในพื้นที่
โดยเจ้าหน้าที่จะสืบสวนหาข่าว ตรวจสอบ ติดตามบุคคลและสถานที่ เป้าหมายต่างๆ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ ขอความร่วมมือให้หยุดการกระทำหรือพฤติการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความแตกแยก แบ่งฝ่าย และร่วมกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนเพื่อสนับสนุนการปรองดองสมานฉันท์

อ่านเพิ่มเติม...

จังหวัดลำพูน แถลงข่าวการตรวจยึดไม้สัก บริเวณบ้านจัดสรรคอกช้าง หมู่ ๘ และบ้านป่าไผ่ หมู่ ๑ อำเภอลี้


วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายสุวรรณ กล่าวสุนทร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย พ.อ.บุณยืน อินกว่าง ผอ.กกล.รส.พล.ร.๗ สย.๑ จ.ลำพูน พ.อ.จิตติวัศร์ ศรสุวรรณ์ รอง ผอ.กอ.รมน.จ.ลำพูน พล.ต.ต.จรัณฐค์ วรพัฒนานันน์ ผบก.ภ.ลำพูน นายจำลอง เณรแย้ม ปลัดจังหวัดลำพูน นายสุวรรณทัสน์ ธนัญชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน นายอุดม จันตาใหม่ นายอำเภอลี้ แถลงข่าวการตรวจยึดไม้สัก บริเวณบ้านจัดสรรคอกช้าง หมู่ ๘ และบ้านป่าไผ่ หมู่ ๑ อำเภอลี้ โดยส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดลำพูนที่สังกัดต่อกระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย
ได้สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ จากหน่วยป้องกันรักษาป่าไม้ ที่ ๑ (เชียงใหม่) เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง จากอำเภอลี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ
จากสภ.ลี้ และเจ้าหน้าที่ทหาร จากกองร้อยเฉพาะกิจรักษาความสงบเรียบร้อย ที่ ๑ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองพลทหารราบ ที่ ๗
ส่วนแยก ๑ ได้เข้าร่วมตรวจสอบพื้นที่ ทั้ง ๒ จุด บริเวณบ้านจัดสรรคอกช้าง หมู่ ๘ ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ ตรวจพบไม้สักท่อน จำนวน ๑๔๒
ท่อน ปริมาตร ๑๔.๐๘ ลบ.ม. และไม้สักแปรรูป จำนวน ๓๕ แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร ๒.๓๖ ลบ.ม.
หลังจากนั้นได้เข้าตรวจสอบพื้นที่บ้านป่าไผ่ หมู่ ๑ ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ ตรวจพบไม้สักท่อน จำนวน ๓๔๕ ท่อน ปริมาตร ๕.๕ ลบ.ม.
โดยการสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้เป็นเจ้าของหรือผู้กระทำความผิดในครั้งนี้ จะมอบหมายให้ ภ.จว.ลพ. ดำเนินการต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

จังหวัดลำพูน จัดงาน ๑๑ มิถุนา ตีกลองถวายบูชา ครูบาศรีวิชัย


วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายสุวรรณ กล่าวสุนทร ผู้ว่ารชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีเปิดงาน “๑๑ มิถุนา ตีกลองถวายบูชา ครูบาเจ้าศรีวิชัย” ณ วัดดอยติ รูปปั้นครูบาศรีวิชัยองค์ใหญ่ ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน โดยงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูครูบา
คนลำพูนฌมืองบุญ เมืองครูบา เพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นหลากหลายรูปแบบ หนึ่งในคำตอบทุนทางวัฒนธรรมเพื่ออธิษฐาน
ขอบุญร่วมทานบารมีกับครูบา สมทบทุนมูลนิธิครูบา เพื่อสร้างรายได้ต่อชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ในการทำงานกับทุกองค์กร ทั้งนี้ยังมีพิธีตีกลอง บูชาครูบาเจ้าศรีวิชัย จากกลองทุกประเภทในจังหวัดลำพูน การแข่งขันกลองบูชา
รอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันกลองสะบัดชัยรอบชิงชนะเลิศ โดยในปีนี้มีมีลูกศิษย์ผู้ศรัทธาครูบาศรีวิชัย ประชาชนทุกหมู่เหล่า
และนักท่องเที่ยวมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม...

กกล.รส.พล.ร.๗ สย ๑ จังหวัดลำพูน ชี้แจงแนวทางปฏิบัติแก่หัวหน้าหน่วยงานราชการต่าง ๆ


วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูนนายอาณัติ วิทยานุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
ได้นำ หัวหน้าส่วนงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในจังหวัดลำพูน ประชุมกับกองกำลังรักษาความสงบแห่งชาติ กองพลทหารราบที่ ๗ ส่วนแยก ๑ จังหวัดลำพูน เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติ หลังเหตุการณ์ รัฐประหาร ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชนุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามกุฎราชกุมาร และโครงการ..


วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุวรรณ กล่าวสุนทร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ในพระราชนุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามกุฎราชกุมาร และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ ณ บริเวณองค์การบริหาร ส่วนตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

อ่านเพิ่มเติม...

จังหวัดลำพูนจัดงานประเพณีสรงน้ำองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย


บ่ายวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จังหวัดลำพูนจัดงานประเพณีสรงน้ำองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย โดยนายสุวรรณ กล่าวสุนทร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน อัญเชิญน้ำสรงพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขึ้นประดิษฐ์สถาน และนั่งบนหลังช้าง
พร้อมกับดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วน จ.ลำพูน ก็ได้อัญเชิญน้ำทิพย์จากดอยขะม้อประดิษฐ์สถานบนหลังช้างอีกตัวหนึ่ง
ซึ่งน้ำทิพย์ดอยขะม้อ ถือเป็นน้ำศักดิ์สิทธิของจังหวัดลำพูน ที่ใช้ประกอบ พิธีสำคัญๆ สืบเนื่องมาตั้งแต่อดีต โดยขบวนแห่น้ำสรงพระราชทาน
และน้ำทิพย์จากดอยขะม้อ ได้เคลื่อนจากสนามกีฬากลางจังหวัดลำพูน เคลื่อนไปตามถนนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน มุ่งไปยังวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร

อ่านเพิ่มเติม...

นางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เดินทางมาที่วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน


เย็นวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมา ที่ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยได้ไปกราบนมัสการ พระราชปัญญาโมลี เจ้าคณะจังหวัดลำพูน และร่วมประเพณี สรงน้ำองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย
เพื่อความเป็นสิริมงคล ในช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชา หลังจากนั้นได้ไปสักการะอนุสาวรีย์ พระนางจามเทวี ปฐมกษัตรี ผู้ครองนคร หริภุญชัย
ซึ่งนายสุวรรณ กล่าวสุนทร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายอาณัติ วิทยานุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้ให้การต้อนรับ
และประชาชนชาวได้มอบช่อดอกไม้ พร้อมกับกล่าวคำให้กำลังแก่ อดีตนายกรัฐมนตรี อย่างอบอุ่น

อ่านเพิ่มเติม...

งานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัยเปิดอย่างเป็นทางการแล้ว ถึงวันที่ ๑๓ พฤษภาคมนี้


วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๓๐ น.นายสุวรรณ กล่าวสุนทร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของจังหวัดลำพูนที่ได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาช้านาน เพื่อเป็นการสักการะพระบรมธาตุ ซึ่งเป็นปูชนียสถานอันเก่าแก่ และนับเป็นโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดลำพูนและชาวพุทธทั่วไป เป็นการสักการะพระบรมอัฐิธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รวมทั้งบูชาเสาหลักเมือง เพราะประชาชนชาวลำพูนถือว่าเจดีย์พระบรมธาตุหริภุญชัยเป็นเสาหลักเมือง เมื่อทำพิธีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย จึงเท่ากับได้ทำบุญเสาหลักเมืองลำพูนด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

จังหวัดลำพูน ประกอบพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๕๗


วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๙ น. ที่ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายสุวรรณ กล่าวสุนทร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันครบรอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก หรือพระราชพิธีฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๕๗
เพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ่อของแผ่นดิน รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๙
แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา องค์กรภาคเอกชน พ่อค้า ประชาชน และกลุ่มพลังมวลชนมาร่วมพิธีจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ พระเทพมหาเจติยาจารย์


วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๒๐.๐๐ น. นายสุวรรณ กล่าวสุนทร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
นางจงกลณี กล่าวสุนทร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
นายอาณัติ วิทยานุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ
พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ พระเทพมหาเจติยาจารย์ (ไพบูลย์ ภูริวิปุโล)
อดีตเจ้าอาวาส วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

อ่านเพิ่มเติม...

หัวหน้าส่วนราชการต่างๆทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ในจังหวัดลำพูน ร่วมสภากาแฟ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗


วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโชควัฒนา สวนอุตสาหกรรเครือสหพัฒน์
นายสุวรรณ กล่าวสุนทร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
นายอาณัติ วิทยานุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ในจังหวัดลำพูน ร่วมสภากาแฟ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เพื่อพบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การทำงาน จัดขึ้นโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูนร่วมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
และสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์

อ่านเพิ่มเติม...

จังหวัดลำพูน รณรงค์จัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าและหมอกควันแบบประชาอาสาที่อำเภอลี้


วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน ร่วมกับ กรมทหารราบที่ ๗ จ.เชียงใหม่ ชุดควบคุมไฟป่า อุทยานแห่งชาติแม่ปิง จัดการรณรงค์จัดทำแนวกันไฟ ป้องกันไฟป่าแบบประชาอาสา โดยมีนายอาณัติ วิทยานุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรม มีประชาชน นักเรียนโรงเรียนก้อวิทยาคม ชมรมทหารผ่านศึกและทหารกองหนุน อ.ลี้ เจ้าหน้าที่สถานีควนคุมไฟป่าแม่ปิง อุทยานแห่งชาติแม่ปิงและนักเรียนจากโรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ ที่ ๒๖ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๐๐ คน

อ่านเพิ่มเติม...

จังหวัดลำพูน จัดงานวันคนพิการสากล จังหวัดลำพูน ประจำปี ๒๕๕๖


วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗ ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชน และเครือข่ายภาคีคนพิการจังหวัดลำพูน จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดลำพูน ประจำปี ๒๕๕๖ โดยมีนายอาณัติ วิทยานุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการในจังหวัดลำพูน ได้รับโอกาสและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างทัดเทียมกับบุคคลอื่น ในสังคมและเพื่อให้ผู้นำ/เครือข่ายคนพิการทุกประเภทในจังหวัดลำพูนได้มีส่วนร่วมในการแสดงศักยภาพและความสามารถ

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2557


ช่วงเช้าตรู่ ของวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ นายสุวรรณ กล่าวสุนทร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี ทำบุญ ตักบาตรพระสงฆ์ ๑๑๑ รูป ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร มีหัวหน้าส่วนราชการ รวมถึงประชาชนชาวจังหวัดลำพูน และ นักท่องเที่ยว เข้าร่วม การทำบุญตักบาตรในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก พิธีเริ่มตั้งแต่เวลา ๗.๐๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้กล่าวอวยพรปีใหม่ แก่ชาวจังหวัดลำพูน พระราชปัญญาโมลีเจ้าคณะจังหวัดลำพูน คณะสงฆ์ในจังหวัดลำพูน อนุโมทนาให้พร หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน นักท่องเที่ยว ได้ร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์ หลังจากเสร็จพิธีทำบุญตักบาตรแล้วประชาชน นักท่องเที่ยว ต่างพากันสักการะ พระธาตุหริภุญชัย เจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ ประจำจังหวัดลำพูน เพื่อขอพรให้เกิดสิ่งที่ดีต่อชีวิตในปี พ.ศ. ๒๕๕๗

อ่านเพิ่มเติม...

จังหวัดลำพูน จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและประกอบพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ


วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายสุวรรณ กล่าวสุนทร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและประกอบพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ โดยหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน สถานศึกษา วางพานพุ่มทองพุ่มเงินประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและประกอบพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ ณ ลานหน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อแสดงความจงรักภักดี เป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖

อ่านเพิ่มเติม...

ลูกหลานพระนางจามเทวีประกอบพิธีมอบสลุงหลวงล้านนาขนาดใหญ่ทำด้วยเงินแท้ น้ำหนัก ๒,๘๙๙ บาท มูลค่ากว่าสามล้านห้าแสนบาทแก่จังหวัดลำพูน


วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน มีการประกอบพิธีมอบสลุงหลวงล้านนาขนาดใหญ่แก่จังหวัดลำพูน โดยนายอาณัติ วิทยานุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นผู้รับมอบ จากนั้นจะนำไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย ซึ่งสลุงหลวงล้านนาขนาดใหญ่ดังกล่าว วัดจามเทวี จังหวัดลำพูน และวัดพยากดอนแก้วโพธิญาณ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธา ลูกหลานพระนางจามเทวี คณะผู้สร้างสลุงหลวงพระนางจามเทวี ในนามชมรมรักษ์พระแม่เจ้าจามเทวี กรุงเทพมหานคร และชุมชนจามเทวี จัดสร้างสลุงหลวงล้านนาด้วยเนื้อเงินบริสุทธิ์ น้ำหนัก ๒,๘๙๙ บาท มูลค่ากว่าสามล้านห้าแสนบาท เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๒๐ เมตร สูง ๑ เมตร ถวายพระแม่จามเทวีศรีหริภุญชัย เพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระนางจามเทวี ปฐมกษัตรีย์แห่งนครหริภุญชัย ใช้ในพิธีจัดสรงน้ำพระแม่เจ้าจามเทวีในงานประเพณีสงกรานต์ของทุกปี

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาชนชาวลำพูน พร้อมใจกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตร


วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. ที่บริเวณลานหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.ลำพูน
ประกอบพิธีทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๑๐๐ รูป เพื่อเป็นการถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) หลังการสิ้นพระชนม์

อ่านเพิ่มเติม...

จังหวัดลำพูน จัดประชุมการจัดงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาว


วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน เพื่อติดตามผลการดำเนินการของและภารกิจที่ได้รับมอบหมายของแต่ละฝ่ายโดยนายอาณัติ วิทยานุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยส่วนราชการต่างๆและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

อ่านเพิ่มเติม...

จังหวัดลำพูนประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์


อ่านเพิ่มเติม...

จังหวัดลำพูน จัดงานสลากย้อมลำพูน หนึ่งเดียวในโลก ประจำปี ๒๕๕๖ เริ่มขึ้นอย่างยิ่งใหญ่


อ่านเพิ่มเติม...

สปข.3 นำทีมสื่อมวลชน 4 จ. ร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรเกษตรล้านนาฯ ครั้งที่ 2


อ่านเพิ่มเติม...

จังหวัดลำพูน จัดมหกรรมรักษาความปลอดภัยสัญจร โครงการตาสับปะรด กลุ่มจังหวัดฯ


อ่านเพิ่มเติม...

ลำพูน จัดพิธีเทิดพระเกียรติสักการะอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต


อ่านเพิ่มเติม...

ผอ.สปข.๓ นำสื่อมวลชนสัญจรจังหวัดลำพูน ตามโครงการประชาสัมพันธ์เกษตรล้านนาอาหาร


อ่านเพิ่มเติม...

งานเทศกาลลำไย ผลไม้มหัศจรรย์เมืองลำพูน ปี ๒๕๕๖ เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ว


อ่านเพิ่มเติม...

ลพ.จัดสัมมนา “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับผลกระทบและการปรับตัวของแรงงานไทย"


อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมกำหนดพื้นที่สื่อมวลชนสัญจรเกษตรล้านนาอาหารปลอดภัย


อ่านเพิ่มเติม...

กส.ลพ. จัดประชุมคณะกรรมการฯ โครงการประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพรฯ


อ่านเพิ่มเติม...

ทีมที่ปรึกษาลงพื้นที่ ลพ.ให้คำปรึกษา และติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ โครงการกลุ่มจังหวัด


อ่านเพิ่มเติม...

จังหวัดลำพูน จัดงานมหกรรมสุขภาพแรงงานนอกระบบจังหวัดลำพูน ประจำปี ๒๕๕๖


อ่านเพิ่มเติม...

ลพ.จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไยคุณภาพดี


อ่านเพิ่มเติม...

ลพ.จัดงานวันคล้ายวันเกิดครบรอบ ๑๓๕ ปี ๑๑ มิถุนา ตีกลองไหว้สาครูบาเจ้าศรีวิชัย


อ่านเพิ่มเติม...

ลพ. จัดประชุมการจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศพืชเศรษฐกิจหลัก โครงการประชาสัมพันธ์ฯ


อ่านเพิ่มเติม...

ลพ.จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินงานตามนโยบายลดอบายมุข


อ่านเพิ่มเติม...

พช.ลพ. จัดกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ต่อยอดภูมิปัญญา


อ่านเพิ่มเติม...

ลพ.หารือการดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์เกษตรล้านนาอาหารปลอดภัยร่วมกับ ๔ จ.


อ่านเพิ่มเติม...

เกษตร ลพ. จัดอบรม"การผลิตลำไยในฤดู" ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไยฯ


อ่านเพิ่มเติม...


กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ
ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๓-๑๑๒๙๘๒ โทรสาร ๐๕๓-๑๑๒๙๘๑
e-mail: osmnorth1@gmail.com

14,659