Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0-5311-2982 โทรสาร 0-5311-2981 มท. 25625 อีเมล์ osmnorth1@gmail.com

ข่าวกิจกรรม OSM

การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 2/2566


กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้จัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ด้วยระบบประชุมทางไกลออนไลน์(Video Conference) สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ กำหนด ประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน กำหนดประชุมฯ ณ ห้องประชุมภายในแต่ละจังหวัด โดยมีนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับหมอบหมายเป็นประธานในการประชุม ฯ

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 3/2566


การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 3/2566
ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.30 น.

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 2/2566


การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 2/2566
ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น.

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมเชิงปฏิบัติการปรึกษาหารือและปรับปรุงทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1


กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นและปรับปรุงวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2566 – 2570) เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. – 14.30 น.ณ ห้องประชุมเรือนคุ้ม โรงแรมคุ้มภูคำเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในการบรรยายหัวข้อ “วัตถุประสงค์ และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2566 – 2570) และแบ่งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่วมกันของผู้เข้าร่วมประชุมตามร่างวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2566 - 2570)

อ่านเพิ่มเติม...

ขอความร่วมมือประชาชนตอบแบบสำรวจปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1


ขอความร่วมมือประชาชนชาวเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน ตอบแบบสำรวจปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน) ซึ่งแบบสำรวจดังกล่าวนี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมความคิดเห็นต่อปัญหาและความต้องการการพัฒนาของประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน ดังนั้น ในการตอบคำถามแต่ละข้อให้ท่านพิจารณาปัญหาและความต้องการพัฒนาในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน) คำตอบของท่านจะถูกวิเคราะห์ในภาพรวมเพื่อนำมาใช้ในการจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 (พ.ศ.2566-2570) และการปรับปรุงแผนในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พ.ศ.2566-2570 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ขอขอบพระคุณความร่วมมือจากทุกท่าน...ขอบคุณครับ/ค่ะ

อ่านเพิ่มเติม...

การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2566


การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2566 ตามโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จังหวัดลำปาง วันที่ 1 -2 ธันวาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม...

เข้าร่วมงานเปิดงาน FIX Expo และงาน LANNA EXPO 2022


วันที่ 28 มิ.ย.65 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน) เข้าร่วมงานเปิดงาน FIX Expo และงาน LANNA EXPO 2022 ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ร่วมจัดงานแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo 2022 ภายใต้แนวคิด "The Change of Life เปลี่ยน เพื่อชีวิตและธุรกิจที่ยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน ถึง 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นี้ ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการแสดงถึงศักยภาพของสินค้าในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่มีอัตลักษณ์ล้านนาและมีความหลากหลาย สามารถต่อยอดสู่ตลาดสากล

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 4/2565


การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 4/2565
ในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 2/2565


กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ด้วยระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Video Conference) สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ กำหนด ประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน กำหนดประชุมฯ ณ ห้องประชุมภายในแต่ละจังหวัด โดยมีนายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม ฯ

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก.) ครั้งที่ 1/2565


การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก.)ด้านการติดตามและประเมินผลโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 1/2565 เวลา 13.30 น. ด้วยระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Video Conference) สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ กำหนด ประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน กำหนดประชุมฯ ณ ห้องประชุมภายในแต่ละจังหวัด โดยมีนายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม ฯ

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการ และข้อเสนอของภาครัฐและเอกชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที


ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการ และข้อเสนอของภาครัฐและเอกชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ครั้งที่ 2/2565 เวลา 13.30 น.

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 3/2565


การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 3/2565
ในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 2/2565


การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 2/2565
ในวันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.

อ่านเพิ่มเติม...

ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดงาน “ศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี”


ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดงาน “ศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี” เชิญชวนชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมเยี่ยมชม และให้กำลังใจผู้ประกอบการ 7 – 16 มกราคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ(กรอ.)กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1


การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ(กรอ.)กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 2/64 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น.

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 5/2564


การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 4/2564


การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 4/2564
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น.

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 3/2564


การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 3/2564
วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

qqpulsa

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 2/2564


การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 29 มีนาคม 2564
เวลา 10.00 น.

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 1/2564


กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ฯ ครั้งที่ 5/2563


การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

การลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


การลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงาน
ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่ 24 กันยายน 2563
ณ จังหวัดลำพูน และ จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...

การลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


การลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงาน
ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ระหว่างวันที่ 21 - 22 กันยายน 2563
ณ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ฯ ครั้งที่ 4/2563


การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ฯ ครั้งที่ 3/2563


การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 23 มิถุนายน 2563
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ฯ ครั้งที่ 2/2563


การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 2/2563
วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่
ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1


การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 1/2563 วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ฯ ครั้งที่ 1/2563


การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่
ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ฯ ครั้งที่ 5/2562


การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 5/2562
วันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่
ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2561 - 2565)


การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องเชียงใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ประชุมนานาชาติ
โรงแรงดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


การลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงาน
ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2562
ณ อำเภอแม่สะเรียง และอำเภอสมเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

qqpulsa

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดบูท “แอ่วเหนือบันดาลใจไม่สิ้นสุด: Mesmerize the North”


พิธีเปิดบูท “แอ่วเหนือบันดาลใจไม่สิ้นสุด: Mesmerize the North”
ในงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 52 ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562
นางศิริพร รือเรือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์กลุ่มงานจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ร่วมพิธีเปิด ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดการจัดงาน “อลังการหัตถกรรมล้านนา 2019”


พิธีเปิดการจัดงาน “อลังการหัตถกรรมล้านนา 2019” ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562
เวลา 11.00 น. ภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดงานระหว่างวันที่ 26–30 สิงหาคม 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1


การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 16 สิงหาคม 2562
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 4/2562


การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 9 สิงหาคม 2562
เวลา 14.00 น. ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ (POC) ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 3/2562


ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 25 กรกฎาคม 2562
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามฯ ภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินความก้าวหน้าการดำเนินการ ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองสุขภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมอโมร่าท่าแพ จ.เชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 2/2562


การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 2/2562
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมขับเคลื่อนและติดตามโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1


การประชุมขับเคลื่อนและติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (จังหวัดเชียงใหม่)
ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

รับสมัครนักศึกษาเข้าปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจำปี 2562


รับสมัครนักศึกษาเข้าปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจำปี 2562

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก.)
ด้านติดตามและประเมินผลโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 1


การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 1/2562


การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 20 กุมภาพนธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมการจัดทำร่างข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1


การประชุมการจัดทำร่างข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 วันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่
ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 7/2561


การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 7/2561
วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่
ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ (พ.ศ. 2561 - 2565)


การประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
(พ.ศ. 2561 - 2565) (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องอิมพิเรียลบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพิจารณาและกลั่นกรองโครงการ


การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพิจารณาและกลั่นกรองโครงการ ภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1


การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 3/2561
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1


การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2561 - 2565) (ฉบับทบทวน) ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องอิมพิเรียลบอลรูม โรงแรงดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 6/2561


การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 6/2561
วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่5/2561


การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 5/2561
วันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่
ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1


การประชุมการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561
ในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ (POC) ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก.) ครั้งที่ 4/2561


การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก.)
ด้านติดตามและประเมินผลโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 4/2561
วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมฯ ฉบับทบทวน ประจำปี พ.ศ. 2563 และแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2563


การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดทำโครงการภายใต้แผนพัฒนา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ระหว่างวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมรอยัลออร์คิดบอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมการจัดทำข้อมูลสำหรับชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


การประชุมการจัดทำข้อมูลสำหรับชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1


การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 4/2561
วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่ติดตามโครงการเมืองสปาและหมู่บ้านน้ำพุร้อนเพื่อการท่องเที่ยว (Spa city and Onsen village)


ลงพื้นที่ติดตามโครงการเมืองสปาและหมู่บ้านน้ำพุร้อนเพื่อการท่องเที่ยว (Spa city and Onsen village) กิจกรรมพัฒนาศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวโดยสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (ลำปาง)
ในวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ หมู่11 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว


ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมการพัฒนาเส้นทางสายประวัติศาสตร์/วัฒนธรรม อ.เมืองแม่ฮ่องสอน โดยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ


ลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน กิจกรรม “ป่าดูแลคน คนดูแลป่า”รายการป่าแม่ปายฝั่งซ้าย โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแม่ฮ่องสอน ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ หมู่บ้านท่าโป่งแดง ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่ติดตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพประชารัฐปลอดภัยพิบัติสาธารณภัย


ลงพื้นที่ติดตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพประชารัฐปลอดภัยพิบัติสาธารณภัย กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเตือนภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 (ลำปาง) ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ เทศบาลตำบลเมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...

Lanna Expo 2018


ขอเชิญชวนเที่ยวชมงาน Lanna Expo 2018 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 - 1 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่ติดตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารสุขภาพดีวิถีล้านนา


ลงพื้นที่ติดตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารสุขภาพดีวิถีล้านนาโครงการเกษตรเพื่ออาหารสุขภาพดีวิถีล้านนา กิจกรรม แหล่งน้ำและการจัดการเพื่อนำไปสู่ “พื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรมอาหารภาคเหนือ” (ปรับปรุงฝายบ้านยู้) โดยโครงการชลประทานลำพูน ในวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่ติดตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารสุขภาพดีวิถีล้านนา


ลงพื้นที่ติดตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารสุขภาพดีวิถีล้านนา กิจกรรมแหล่งน้ำและการจัดการเพื่อนำไปสู่ “พื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรมอาหารภาคเหนือ” (ระบบส่งน้ำฝายดอยแช่) โดยโครงการชลประทานลำพูน
ในวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน

อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่ติดตามโครงการเมืองสปาและหมู่บ้านน้ำพุร้อน เพื่อการท่องเที่ยว (Spa city and Onsen village)


ลงพื้นที่ติดตามโครงการเมืองสปาและหมู่บ้านน้ำพุร้อน เพื่อการท่องเที่ยว (Spa city and Onsen village) กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งน้ำพุร้อนโป่งกุ่มเพื่อการท่องเที่ยว โดยเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ บ้านโป่งสามัคคี หมู่ที่ 6 ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว


ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมก่อสร้างสะพานแขวนข้ามช่องแคบเขื่อนแม่กวงอุดมธารา (คู่ขนาน) โดยอำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา (คู่ขนาน) บ้านป่าสักงาม หมู่ที่ 1 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านเชิงนิเวศน์ (Eco-village) การสร้างฝายเพิ่มน้ำเพื่อป่า ตามรูปแบบประชารัฐฯ โดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ บ้านบะหลา หมู่ 10 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่ติดตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารสุขภาพดีวิถีล้านนา


ลงพื้นที่ติดตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารสุขภาพดีวิถีล้านนา กิจกรรมปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่แหลงหลวง สนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ โดยโครงการชลประทานเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ บ้านแม่แหลงหลวง ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก.) ด้านติดตามฯ ครั้งที่ 3/2561


การประชุมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก.)
ด้านติดตามและประเมินผลโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 3/2561
วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมการตรวจรับการจ้างฯ โครงการพัฒนาองค์ความรู้ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งวดที่ 5)


การประชุมการตรวจรับการจ้างฯ โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องนโยบายสาธารณะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งานงวดที่ 5)
วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ (POC)
ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมหารือจัดทำผังการใช้พื้นที่สำหรับการจัดงาน Lanna Expo 2018


การประชุมหารือจัดทำผังการใช้พื้นที่สำหรับการจัดงาน Lanna Expo 2018
วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.30 น.
ณ ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ (POC)
ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมพิจารณาความพร้อมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1


ประชุมคณะทำงานพิจารณาความพร้อม โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

การประกอบพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”


การประกอบพิธี
“วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”
วันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนนิมมานเหมินทร์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมการตรวจรับการจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องนโยบายสาธารณะฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560


การประชุมการตรวจรับการจ้างฯ โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องนโยบายสาธารณะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งานงวดที่ 4)
วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ (POC)
ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

งานแถลงปิดโครงการ ส่งเสริมเกษตรมูลค่าสูงครบวงจร กลุ่มโครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร


งานแถลงปิดโครงการ ส่งเสริมเกษตรมูลค่าสูงครบวงจร
กลุ่มโครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร
วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น.
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรม ดิ เอ็มเพรส เชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 3/2561


ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 3/2561
วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก.) ด้านติดตามฯ ครั้งที่ 2/2561


การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก.)
ด้านติดตามและประเมินผลโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 2/2561
วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1


การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 2/2561
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑


การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ 2/2561
วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2561 – 2564)


โครงการการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจสอบครุภัณฑ์โครงการโรงงานต้นแบบฯ ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 9 ม.ค.60


ลงพื้นที่ตรวจสอบครุภัณฑ์โครงการโรงงานต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (น้ำตาลลำไย) ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในวันอังคาร ที่ 9 มกราคม 2561

อ่านเพิ่มเติม...

การลงพื้นที่ติดตามโครงการฯ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที 12 ม.ค.61


โครงการ พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กิจกรรม ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ สายทางอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชื่อมต่ออำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ (ถนนแผ่นดินหมายเลข 1265)
หน่วยงาน แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

การลงพื้นที่ติดตามโครงการฯ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที 26 ธ.ค.60


โครงการ พัฒนาเมืองและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง
กิจกรรม การก่อสร้างระบบประปาเพื่อคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ โรงกรองน้ำริมปิง ถึงหน่วยบริการป่าซาง
ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ การประปาส่วนภูมิภาค จ.ลำพูน

อ่านเพิ่มเติม...

การลงพื้นที่ติดตามโครงการฯ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที 26 ธ.ค.60


โครงการ เกษตรเพื่ออาหารสุขภาพดีวิถีล้านนา
กิจกรรม แหล่งน้ำและการจัดการเพื่อนำไปสู่ “พื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรมอาหารภาคเหนือ” (ปรับปรุงฝายบ้านยู้)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักชลประทานที่ 1 / โครงการชลประทานลำพูน

อ่านเพิ่มเติม...

การลงพื้นที่ติดตามโครงการฯ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที 12 ธ.ค.60


โครงการ Smart City เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวภาคเหนือตอนบน 1
กิจกรรม ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ (Smart CCTV)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ตำรวจภูธรภาค 5

อ่านเพิ่มเติม...

การลงพื้นที่ติดตามโครงการฯ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที 12 ธ.ค.60


โครงการ พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยว พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กิจกรรม ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 11 ตอนไชยสถาน – เชียงใหม่ ระหว่าง กม. 561+000 – กม. 562+651 LT
หน่วยงานที่รับผิดชอบ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมติดตามโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งฯ 19/09/60


การประชุมติดตามโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

การฝึกอบรม การจัดทำยุทธศาสตร์และการเขียนโครงการที่มีคุณภาพ


การฝึกอบรม การจัดทำยุทธศาสตร์และการเขียนโครงการที่มีคุณภาพ
ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2560
ณ ห้องดวงตะวัน แกรนด์ บอลรูม โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

การลงพื้นที่ติดตามโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน


การลงพื้นที่ติดตามโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน
ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3
วันที่ 12 กันยายน 2560

อ่านเพิ่มเติม...

การลงพื้นที่ติดตามโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน


การลงพื้นที่ติดตามโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน
ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2
วันที่ 11 กันยายน 2560

อ่านเพิ่มเติม...

การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ


การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
แผนพัฒนาประเทศ และยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับพื้นที่
วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

การลงพื้นที่ติดตามโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน


การลงพื้นที่ติดตามโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน
ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2
วันที่ 8 กันยายน 2560

อ่านเพิ่มเติม...

การลงพื้นที่ติดตามโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน


การลงพื้นที่ติดตามโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน
ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2
วันที่ 6 กันยายน 2560

อ่านเพิ่มเติม...

การลงพื้นที่ติดตามโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน


การลงพื้นที่ติดตามโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน
ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1
วันที่ 4 กันยายน 2560

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)


การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 3/2560
วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่ติดตามโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ


ลงพื้นที่ติดตามโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน
ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่ติดตามโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ


ลงพื้นที่ติดตามโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน
ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่ติดตามโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ


ลงพื้นที่ติดตามโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน
ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
จังหวัดลำพูน

อ่านเพิ่มเติม...

งานแถลงข่าวและเปิดตัวโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV:Creative Industry Village)


งานแถลงข่าวและเปิดตัวโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
(CIV:Creative Industry Village)
ในวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560  ณ ห้องเดอะแกรนด์บอลรูมล้านนา 1
โรงแรมแชงกีลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่ติดตามโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดแม่ฮ่องสอน


ลงพื้นที่ติดตามโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมติดตามโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดแม่ฮ่องสอน


กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ร่วมกับคุณพรทิพย์ ฯ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด และหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ร่วมประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการงบกลุ่มจังหวัด ปี 2560 (ปกติ) วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่ติดตามโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดลำปาง


ลงพื้นที่ติดตามโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 3 กรกฏาคม 2560 จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมติดตามโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ สำนักงานโยธาธิการและ


กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ร่วมกับคุณพรทิพย์ ฯ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด และหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ร่วมประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการงบกลุ่มจังหวัด ปี 2560 (ปกติ) วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง

อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่ติดตามโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดลำพูน


ลงพื้นที่ติดตามโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 3 กรกฏาคม 2560 จังหวัดลำพูน

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมและลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการงบกลุ่มจังหวัด ปี 2560 (ปกติ) วันที่ 3 กค. 2560


กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ร่วมกับคุณพรทิพย์ ฯที่ปรึกษา ผวจ.ชม. หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด และหน.ฝ่ายการเงินและบัญชี สนจ.ชม. ร่วมประชุมและลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการงบกลุ่มจังหวัด ปี 2560 (ปกติ) วันที่ 3 กค. 2560 ณ ห้องประชุม ศลก.จ.ลพ และพื้นที่โครงการจ.ลพ

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1


การประชุม
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ครั้งที่ 3/2560
วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานการลงพื้นที่การติดตามและประเมินผล


รายงานการลงพื้นที่
การติดตามและประเมินผลโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560
ณ จังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุม การติดตามโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


การประชุม
การติดตามโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 - 10.30 น.
ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ (POC) ชั้น 3 อาคาร อำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมาชิกอาเซียน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1


โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมาชิกอาเซียน
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560
ณ ห้องพันตน โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมสำรวจเส้นทางการค้า การท่องเที่ยว ตามเส้นทางเดินทัพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดกิจกรรมสำรวจเส้นทางการค้า การท่องเที่ยว ตามเส้นทางเดินทัพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเชื่อมไปยังจุดผ่อนปรนบ้านหลักแต่ง อ.เวียงแหง มุ่งส่งเสริมการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน หวังสร้างให้เป็นเส้นทางการค้าการท่องเที่ยวที่สำคัญและรองรับการพัฒนาด้านด่านชายแดนในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม...

พิธิเปิดงาน Lanna Expo 2016


.

อ่านเพิ่มเติม...

Lanna Expo 2016


Lanna Expo 2016

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม. Road Show Lanna Expo. 2016


นายสำเริง ไชยเสน นายสำเริง ไชยเสน หัวหน้าสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เข้าร่วมกิจกรรม. Road Show Lanna Expo. 2016 ณ ร้านอาหารตู้กับข้าว จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงาน “Lanna Expo 2016” ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. - 6 ก.ค. 59 ที่จะถึงนี้ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด “ล้านนา เสน่ห์ล้ำ นำให้คุณค้นหาไม่รู้จบ” ให้เป็นที่รู้จัก และเตรียมตัวเดินทางเข้าร่วมงานเพื่อชมและเลือกซื้อสินค้าและบริการภายในงาน

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม่องเที่ยวเชิงสุขภาพบ้านต่อแพ


เชิญผู้สนใจสมัครเป็นตัวแทนนักท่องเที่ยวและช่วยประชาสัมพันธ์โครงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบ้านต่อแพ ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดได้เลยครับ

อ่านเพิ่มเติม...

ใบสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการงาน Lanna Expo 2016


อ่านเพิ่มเติม...

การจัดงาน Lanna Expo 2016 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน)


วันที่ 30 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2559
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและภัยธรรมชาติกลุ่มจังหวัด


ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและภัยธรรมชาติกลุ่มจังหวัด กิจกรรมขยายผลการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันจังหวัดลำปาง ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ณ ตำบลบ้านมอบ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมพิจารณาการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด (Regional Operation Center : ROC)


การประชุมพิจารณาการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด (Regional Operation Center : ROC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วันที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 09.30 น.ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมเพื่อให้ข้อมูลโครงการศึกษาและออกแบบเบื้องต้นสนามบินนานาชาติพระนางจามเทวี


ประชุมเพื่อให้ข้อมูลโครงการศึกษาและออกแบบเบื้องต้นสนามบินนานาชาติพระนางจามเทวี อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ (POC) ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มธุรกิจเอกชนในนาม ASEAN Airport Solutions Consortium ซึ่งประกอบไปด้วยบริษัท จำนวน 4 บริษัท ได้แก่ (1) J.K. TELECOM Co.,Ltd. (2) Italian – Thai Development Public Company limited (3) GECI Group และ (4) JK & D International Ltd. ASEAN Airport Solutions Consortium

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ครั้งที่ 2/2559


เมื่อวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น.ทีผ่านมา สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ครั้งที่ 2/2559 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 1/2559


การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องการเวก โรงแรมบุษย์น้ำทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมหารือเพื่อบูรณาการการดำเนินงานโครงการกิจกรรมที่เกี่ยวกับการค้าชายแดนในพื้นที่จังหวัดเชียงให


เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 น. – 12.00 น.
ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประชุมประจำเดือน มกราคม 2559 ครั้งที่ 1/2559


เมื่อวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น.ทีผ่านมา สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดประชุมประจำเดือนมกราคม 2559 ครั้งที่ 1/2559 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2558 ครั้งที่ 12/2558


เมื่อวันพุธที่ 6 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น.ทีผ่านมา สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดประชุมประจำเดือนธันวาคม 2558 ครั้งที่ 12/2558 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน

อ่านเพิ่มเติม...

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประชุมมอบหมายหน่วยงานกำกับดูแลตัวชี้วัด


การประชุมมอบหมายหน่วยงานกำกับดูแลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 4/2558


เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้จัดการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 4/2558 ณ โรงแรมอิมพิเรียล ธารา จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 ครั้งที่ 11/2558


เมื่อวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น.ทีผ่านมา สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 ครั้งที่ 11/2558 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2558 ครั้งที่ 10/2558


เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น.ทีผ่านมา สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดประชุมประจำเดือนตุลาคม 2558 ครั้งที่ 10/2558 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประชุมประจำเดือน กันยายน 2558 ครั้งที่ 9/2558


เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น.ทีผ่านมา สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดประชุมประจำเดือนกันยายน 2558 ครั้งที่ 9/2558 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2557-2560)


ในวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมาสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2557-2560) ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ. 2560) และการจัดทำข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องแสนตอง ชั้น 6 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2558 ครั้งที่ 8/2558


เมื่อวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น.ทีผ่านมา สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2558 ครั้งที่ 8/2558 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2558 ครั้งที่ 7/2558


เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น.ทีผ่านมา สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2558 ครั้งที่ 7/2558 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2558 ครั้งที่ 6/2558


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558 เวลา 11.00 น.ทีผ่านมา สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2558 ครั้งที่ 6/2558 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมเร่งรัด ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30 น. ที่ผ่านมา สำนักบริหรยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (OSM) ได้จัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยเชิญหน่วยงานเจ้าภาพโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เข้าร่วมประชุมด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2558 ครั้งที่ 5/2555


เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น.ทีผ่านมา สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2558 ครั้งที่ 5/2558 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมติดตามและประเมินผลโครงการ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘


โดยคณะอนุกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก.) ด้านติดตามและประเมินผลโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น.ทีผ่านมา ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประชุมประจำเดือนเมษายน 2558 ครั้งที่ 4/2558


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น.ทีผ่านมา สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดประชุมประจำเดือนเมษายน 2558 ครั้งที่ 4/2558 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน

อ่านเพิ่มเติม...

การลงพื้นที่อบรมขยายผลการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ


สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้ลงพื้นที่อบรมการใช้งานระบบสารบรรณเอกสารโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (USD) และระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (Padme) ให้แก่หน่วยงานเจ้าภาพโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

อ่านเพิ่มเติม...

2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้ร่วมประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ๕ รอบสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสมหามงคลฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อแสดงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพระองค์ท่าน ที่ทรงอุทิศพระวรกาย ตรากตรำงานหนัก เพื่อพสกนิกรชาวไทย ให้อยู่ดีกินดี อย่างไม่เลือกชนชั้น วรรณะ

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมจัดงาน LANNA EXPO 2015


ในวันพุธที่ 1 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. ที่ผ่านมา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน) ได้ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงาน LANNA EXPO 2015 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 3 โดยการบูรณาการกิจกรรมภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มาจัดร่วมกัน เพื่อเพิ่มศักยภาพ การแข่งขันเชิงรุกของพื้นที่ สร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าการค้า การลงทุน รวมทั้งเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2558 ครั้งที่ 3/2558


เมื่อวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น.ทีผ่านมา สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดประชุมประจำเดือนมีนาคม 2558 ครั้งที่ 3/2558 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ครั้งที่ 2/2558


เมื่อวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558 เวลา 13.30 น. ที่ผ่านมา สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ครั้งที่ 2/2558 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน

อ่านเพิ่มเติม...

VDO สอนการใช้งานระบบ PADME


อ่านเพิ่มเติม...

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ กิจกรรม KM Day ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘


เมื่อวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้จัดกิจกรรม KM Day ครั้งที่ 3/2558 ณ ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติ จากคุณพัชนี สุวรรณวิศลกิจ นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประชุมประจำเดือนมกราคม 2558 ครั้งที่ 1/2558


เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558 เวลา 13.30 น. ที่ผ่านมา สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดประชุมประจำเดือนมกราคม 2558 ครั้งที่ 1/2558 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2557 ครั้งที่ 12/2557


เมื่อวันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม 2557 เวลา 14.00 น. ที่ผ่านมา สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดประชุมประจำเดือนธันวาคม 2557 ครั้งที่ 12/2557 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1


เมื่อวันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ


โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุม CGV 1 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นในการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ


เมื่อวันพุธที่ 24 ธันวาคม 2557 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ การประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นในการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2557-2560) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 ครั้งที่ 11/2557


เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จัดประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน , ความก้าวหน้าโครงการกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา และเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะขับเคลื่อนโครงการกลุ่มจังหวัดและแนวทางการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป ตลอดจนรับทราบถึง ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อแก้ไขให้สำเร็จ ลุล่วงต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

เดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าจุฬา ภาคเหนือ ขอเชิญร่วมแข่งขัน เดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติ 80 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2557 เวลา 06.30 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ถนนคันคลองชลประทาน หลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2557 ครั้งที่ 10/2557


เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ OSM จัดประชุมประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน , ความก้าวหน้าโครงการกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา และเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะขับเคลื่อนโครงการกลุ่มจังหวัด และแนวทางการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป ตลอดจนรับทราบถึง ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อแก้ไขให้สำเร็จลุล่วงต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้จัดทำประกาศนียบัตร


กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้จัดทำประกาศนียบัตรให้แก่หน่วยงานภาคราชการ
และเอกชนที่มีส่วนร่วมในการบูรณาการการจัดงาน Lanna Expo 2014
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการร่วมบูรณาการจัดงานฯ ดังกล่าว จำนวน 27 หน่วยงาน
โดยได้รับเกียรติจากนายสุริยะ ประสาทบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1) เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...

OSM เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที๕


เนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่เพื่อน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระราชกรณียกิจที่สำคัญ ได้แก่ ทรงประกาศเลิกทาสโดยไม่เสียเลือดเนื้อ ทำให้พระองค์ทรงได้รับพระสมัญญานามว่า สมเด็จพระปิยมหาราช ทรงปฏิรูประเบียบบริหารราชการแผ่นดินแบ่งการบริหารเป็นกระทรวงและตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์ทำหน้าที่เก็บรายได้ของแผ่นดินทุกแผนกขึ้นเป็นครั้งแรก โปรดให้จัดตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นในพระบรมมหาราชวัง โปรดให้สร้างถนนและสะพาน สร้างทางรถไฟ ทรงริเริ่มกิจการไปรษณีย์โทรเลข โทรศัพท์ กิจการไฟฟ้า การประปา การสุขาภิบาล เสด็จประพาสต่างประเทศเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศหลายครั้ง ทรงเป็นองค์ศาสนูปถัมภก และให้ตราพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ์ เป็นการวางระเบียบสงฆ์มณฑลให้เป็นระเบียบทั่วราชอาณาจักร ทรงปฏิสังขรณ์วัดเบญจมบพิตร สร้างพระอาราม และ ทรงเป็นนักประพันธ์ ทั้งทางร้อยแก้วและร้อยกรอง เช่น ไกลบ้าน ลิลิตนิทราชาคริต และเงาะป่า เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานสรุปผลความพึงพอใจ การใช้งานระบบ PADME และ USD


อ่านเพิ่มเติม...

กาประชุมสรุปและประเมินผลการดำเนินการจัดงาน LANNA EXPO 2014


เมื่อวันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน) ได้จัดประชุมสรุปและประเมินผลการดำเนินการจัดงาน LANNA EXPO 2014 เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ จากคณะทำงานจัดงาน ทั้ง 4 ด้าน

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประชุมประจำเดือนกันยายน 2557 ครั้งที่ 9/2557


เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557 สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประชุมประจำเดือนกันยายน 2557 ครั้งที่ 9/2557 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน โดยได้รับเกียรติจาก นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ (หัวหน้าสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1) เป็นประธานในการประชุม ครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ๒๕๕๗ (Press Tour 2014)


จัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และผลการดำเนินงานของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ณ บ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม...

ภาพบรรยากาศเข้าร่วมจัดงานล้านนา Expo


สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้ร่วมจัดงาน Lanna Expo 2014 ในกิจกรรมคืนความสุขให้ประชาชน โดยมีการนำนักร้องและนักแสดงที่มีชื่อเสียง เข้าร่วมแสดงภายในงาน

อ่านเพิ่มเติม...

Lanna Expo


Lanna Expo 2014

อ่านเพิ่มเติม...

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ


เมื่อวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 น. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก.)ด้านติดตามประเมินผลโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2557 ครั้งที่ 8/2557


เมื่อวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557 สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2557 ครั้งที่ 8/2557 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน LANNA EXPO 2014 ครั้งที่ 3


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม ที่ผ่านมา ได้รับเกียรติจาก นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน LANNA EXPO 2014 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2557 ครั้งที่ 7/2557


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2557 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2557 ครั้งที่ 6/2557


สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2557 ครั้งที่ 6/2557

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมาสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง และสำนักงานจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง นำโดย นายกิตติพันธุ์ โรจนชีวะ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา (หัวหน้าสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง) และคณะ ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ซึ่งประกอบด้วย การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ การดำเนินงานของศูนย์ UNROCC การติดตามและประเมินผลโครงการ และการขับเคลื่อนศูนย์ K.I.R. รวมถึงการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ หรือแนวคิดเทคนิคต่างๆในการบริหารงาน

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ร่วมแสดงความยินดีกับ นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่


สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ร่วมแสดงความยินดีกับ นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ที่ได้รับการคัดเลือก เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2556 จากกระทรวงมหาดไทย

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 5/2557


เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 osm ได้ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5/2557 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของ osm และความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมี นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้า osm เป็นประธานในการประชุม

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘


เมื่อวันพุธที ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ OSM ร่วมกับคณะที่ปรึกษาด้านการติดตามและประเมินผล จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้อดีตข้าหลวงจังหวัด และทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อรวบรวมทุนบูรณะวัดทุงยู


เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้อดีตข้าหลวงจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ที่ล่วงลับ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อรวบรวมทุนทรัพย์บูรณะกุฏิสงฆ์วัดทุงยู โดยมี นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน

อ่านเพิ่มเติม...

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมสำนักบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำเดือน มีนาคม (ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗)


เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมาสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (OSM) ได้จัดการประชุมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ โดยมี นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้า OSM เป็นประธานในการประชุม เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานและรับฟังปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ซึ่งได้เชิญหน่วยงานเจ้าภาพโครงการที่ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เข้าร่วมรายงานผลการดำเนินโครงการฯ ในครั้งนี้ด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

การตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๑๕,๑๗


เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1จัดประชุมเพื่อรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2557 ต่อ นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 15,17 ในการประชุมครั้งนี้ ได้เชิญ รองผู้ว่าราชการทั้ง 4 จังหวัด ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

อ่านเพิ่มเติม...

การฝึกอบรมโครงการศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาสมรรถนะการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์สำหรับข้าราชการส่วนภูมิภาคที่ปฏิบัติงานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557


วันที่ 4 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา OSM ร่วมกับสถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย จัดการฝึกอบรมโครงการศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาสมรรถนะการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์สำหรับข้าราชการส่วนภูมิภาคที่ปฏิบัติงานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยประธานในการฝึกอบรมครั้งนี้ คือ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และมีวิทยากรจากสถาบันดำรงราชานุภาพ ประกอบด้วย นางสาวประภาศรี พิษณุพงควิชชา ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนา ดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ และ นายวัชรพงษ์ จิโสะ ซึ่งการฝึกอบรมดังกล่าวได้เชิญหน่วยงานเจ้าภาพโครงการ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมเชิงปฏิบัตืการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1


วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่าน OSM ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ณ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม

อ่านเพิ่มเติม...

การอบรมโปรแกรมระบบ PADME


ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา กระทรวงมหาดไทยได้จัดการอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (www.padme.moi.go.th) ณ หอประชุม 80 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด


ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2556 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2556 เพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนาการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

อ่านเพิ่มเติม...

การอบรมระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑


ในวันพุธที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗ OSM ได้จัดอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ให้กับบุคลากร OSM ทุกกลุ่มฝ่าย ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...

จัดการอบรมการใช้งานโปรแกรม Libre office ของ OSM


OSM ได้จัดการอบรมการใช้งานโปรแกรม Libre office ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการใช้ชุดโปรแกรมสำนักงานที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งยังหมดปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์อีกด้วย โดยการอบรมในครั้งนี้มีวิทยากรคือนายสงัด จิโนวรรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุม OSM ประจำเดือนธันวาคม 2556 ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน


สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้จัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการทำงานร่วมกันทุกเดือน ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการของปีงบประมาณที่ผ่านมา ในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 12/2556 ได้จัดขึ้นที่จังหวัดลำพูนซึ่งได้จัดการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ด้วย เพื่อซักซ้อม และเตรียมพร้อมการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1


ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และการประชุมประจำเดือน OSM ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯเป็นประธานในการประชุม

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมสรุปผลการประเมินกาารขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ


คณะที่ปรึกษากิจกรรมเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัดฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556ได้จัดประชุมสรุปผลการประเมินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมพิจารณาโครงการกลุ่มจังหวัดฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557


ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุม OSM ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖


อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้งที่ 3/2556


อ่านเพิ่มเติม...

Chiang Mai Adventure Festival @ Maerim


อ่านเพิ่มเติม...

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2556


อ่านเพิ่มเติม...

การตรวจติดตามและประเมินผลของคณะอนุกรรมการ อ.ก.บ.ก. ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน


อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)


อ่านเพิ่มเติม...

การตรวจติดตามและประเมินผลของคณะอนุกรรมการ อ.ก.บ.ก. ณ จังหวัดเชียงใหม่


อ่านเพิ่มเติม...

การตรวจติดตามและประเมินผลของคณะอนุกรรมการ อ.ก.บ.ก. ณ จังหวัดลำปาง


อ่านเพิ่มเติม...

การตรวจติดตามและประเมินผลของคณะอนุกรรมการ อ.ก.บ.ก. ณ จังหวัดลำพูน


อ่านเพิ่มเติม...

ชาว OSM รดน้ำดำหัว หัวหน้า OSM


อ่านเพิ่มเติม...

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2556 สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1


อ่านเพิ่มเติม...

OSM NEWS


อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการ อ.ก.บ.ก ด้านบูรณาการขับเคลื่อนฯ


อ่านเพิ่มเติม...

การประชุม OSM ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖


อ่านเพิ่มเติม...

การประชุม OSM North 1 ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖


อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ


อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรม ก.บ.ก. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๖


อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมประจำเดือนสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑


อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือตอนบน


อ่านเพิ่มเติม...


กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ
ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๓-๑๑๒๙๘๒ โทรสาร ๐๕๓-๑๑๒๙๘๑
e-mail: osmnorth1@gmail.com

99,585