Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0-5311-2982 โทรสาร 0-5311-2981 มท. 25035 อีเมล์ osmnorth1@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวเพิ่มเติม...จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน)


  • DSSS จังหวัดเชียงใหม่
  • DSSS จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • DSSS จังหวัดลำปาง
  • DSSS จังหวัดลำพูน

กิจกรรมเจ้าหน้าที่ DSSS จังหวัดเชียงใหม่


จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจสอบการปิดป้ายแสดงสินค้าอาหารปรุงสำเร็จ เพื่อให้การคุ้มครองผู้บริโภคเป็นไปอย่างม

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะทำงานศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานเลี้ยงต้อนรับนักกอล์ฟที่เข้าร่วมแข่งขัน “เชียงใหม่ กอล์ฟ คลาสสิค 2014”

อ่านเพิ่มเติม...

 

  กิจกรรมอื่น ๆ

กิจกรรมเจ้าหน้าที่ DSSS จังหวัดแม่ฮ่องสอน


ร่วมขบวนแห่คัวหลู่ ในงานประเพณีปอยส่างลอง ไปตามถนนสายต่างๆ กลางเมืองแม่ฮ่องสอน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานเปิดบ้านวิชาการ Open House ทวิศึกษา พัฒนาเด็กสู่อาเซียน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดซ้อมปั่นจักรยาน กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใ

 

  กิจกรรมอื่น ๆ

กิจกรรมเจ้าหน้าที่ DSSS จังหวัดลำปาง


พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 ประจำปี 2559 นครลำปางเกมส์

อ่านเพิ่มเติม...

สระเกล้าดำหัวป้อเมืองลำปาง "จุ้มใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง"

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดงาน "สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง 2559"

อ่านเพิ่มเติม...

 

  กิจกรรมอื่น ๆ

กิจกรรมเจ้าหน้าที่ DSSS จังหวัดลำพูน


ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานแถลงข่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพบสื่อมวลชน ครั้งที่ ๓

อ่านเพิ่มเติม...

จังหวัดลำพูน ปล่อยขบวนรณรงค์ “ไม่เผาป่า รักษาธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์”

จังหวัดลำพูน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

  กิจกรรมอื่น ๆ


ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

 

 link หน่วยงานส่วนกลาง

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ
ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๓-๑๑๒๙๘๒ โทรสาร ๐๕๓-๑๑๒๙๘๑
e-mail: osmnorth1@gmail.com

176