Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0-5311-2982 โทรสาร 0-5311-2981 มท. 25625 อีเมล์ osmnorth1@gmail.com

โครงการปีงบประมาณ 2564 โครงการปีงบประมาณ 2563 โครงการปีงบประมาณ 2562 โครงการปีงบประมาณ 2561 โครงการปีงบประมาณ 2560 โครงการปีงบประมาณ 2559 โครงการปีงบประมาณ 2558 โครงการปีงบประมาณ 2557 โครงการปีงบประมาณ 2556 โครงการปีงบประมาณ 2555 โครงการปีงบประมาณ 2554 โครงการปีงบประมาณ 2553 โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลำดับ รายชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) จังหวัด หน่วยงานหลัก ยุทธศาสตร์
1 โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 40,000,000    เชียงใหม่ แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่  ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
2 โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 24,237,600    เชียงใหม่ สำนักงานการท่องเที่ยวเเละกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
3 โครงการจัดแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo 2020 18,816,700    เชียงใหม่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่  ประเด็นการพัฒนาที่ 2 เพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน
4 โครงการพัฒนาการผลิตลำไยให้มีคุณภาพ และยกระดับผลิตภัณฑ์ลำไยเพื่อรองรับตลาด ทั้งในและต่างประเทศ 4,312,900    ลำพูน สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน  ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง
5 โครงการการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ถั่วเหลือง 1,397,200    แม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน  ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง
6 โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตนมโคคุณภาพสูงล้านนาสู่การแข่งขันด้านการตลาด 4,874,800    เชียงใหม่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่  ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง
7 โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าภาคเหนือตอนบน 1 17,469,600    เชียงใหม่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่  ประเด็นการพัฒนาที่ 4 อนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8 โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ป้องกันและส่งเสริมการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 13,688,500    ลำปาง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)  ประเด็นการพัฒนาที่ 4 อนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9 โครงการปรับปรุงเส้นทางเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว 10,750,000    เชียงใหม่ แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่  ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวและการค้าในพื้นที่
11 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ที่มีศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 1,483,100    เชียงใหม่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่  ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรสร้างสรรค์
12 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 5,000,000    เชียงใหม่ สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  การบริหารจัดการกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
13 ปรับตัวและรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสาธารณภัย 6,161,300    ลำปาง ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง  ประเด็นการพัฒนาที่ 4 อนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยอดรวมทั้งหมด 12 โครงการ   เป็นเงินทั้งสิ้น 148,191,700 บาท